logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 418 - Any  XXX - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 31 de juliol de 2015
Rectorat

11482. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 7 de juliol de 2015 per la qual es disposa que el senyor Gabriel Camps Moranta cessi com a responsable de l’àrea d’idiomes moderns i secretari del Servei Lingüístic.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat dispòs que el senyor Gabriel Camps Moranta cessi com a responsable de l’àrea d’idiomes moderns i secretari del Servei Lingüístic, amb efectes des d’avui.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 7 de juliol de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet

Sra. Gerent de la Universitat.