logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 418 - Any  XXX - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 31 de juliol de 2015
Rectorat

11474. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 3 de juliol de 2015 per la qual es declara en situació de serveis especials el senyor Juan José Montaño Moreno.

De conformitat amb el que disposen els articles 56.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, 5.2 del Reial decret 898/1985, de 30 d'abril, sobre règim del professorat universitari, 87.1.a) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i 104.1 dels Estatuts d'aquesta universitat i la disposició addicional quarta del Reial decret 365/1995, de 10 de març, vist el nomenament del senyor Juan José Montaño Moreno com a director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears, efectuat pel Decret 54/2015, de 3 de juliol (BOIB núm. 98, de 3 de juliol), i ateses les raons concurrents, declar en situació de serveis especials el professor esmentat, professor titular d’universitat de l'àrea de coneixement de Metodologia de les Ciències del Comportament del Departament de Psicologia, amb efectes des d’avui, atès el contingut de l'article 6.1 del Reial decret 365/1995, de 10 de març.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 3 de juliol de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, Sr. director del Departament de Psicologia i Sra. Gerent de la Universitat.