logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 418 - Any  XXX - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 31 de juliol de 2015
Rectorat

11473. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 3 de juliol de 2015 per la qual es declara en situació de serveis especials el senyor Martí Xavier March Cerdà.

De conformitat amb el que disposen els articles 56.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, 5.2 del Reial decret 898/1985, de 30 d'abril, sobre règim del professorat universitari, 87.1.a) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i 104.1 dels Estatuts d'aquesta universitat i la disposició addicional quarta del Reial decret 365/1995, de 10 de març, vist el nomenament del senyor Martí Xavier March Cerdà com a conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears, efectuat pel Decret 9/2015, de 2 de juliol (BOIB núm. 97, de 2 de juliol), i ateses les raons concurrents, declar en situació de serveis especials el professor esmentat, catedràtic d’universitat de l'àrea de coneixement de Teoria i Història de l’Educació, del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques, amb efectes des d’avui, atès el contingut de l'article 6.1 del Reial decret 365/1995, de 10 de març.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 3 de juliol de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, Sr. director del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques i Sra. Gerent de la Universitat.