logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 418 - Any  XXX - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 31 de juliol de 2015
Rectorat

11472. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 2 de juliol de 2015 per la qual es declara en situació de serveis especials el senyor Pere Mestre Manzanares.

De conformitat amb el que disposen els articles 73.3 i 77 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, 29.2.c) de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública, 4.h) i disposició addicional quarta del Reial decret 365/1995, de 10 de març, 87.1 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i 126.2 dels Estatuts d’aquesta universitat, vista la designació del senyor Pere Mestre Manzanares com a regidor de l’Ajuntament de Felanitx, efectuada pel Ple de l’Ajuntament de Felanitx, atès que el dia 25 de juny de 2015 el Ple esmentat acordà que l’òrgan indicat desenvolupàs les funcions en règim de dedicació exclusiva retribuïda, i ateses les raons concurrents, declar en situació de serveis especials el senyor esmentat, amb efectes del dia 1 de juliol de 2015, d’acord amb la normativa aplicable.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 2 de juliol de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet