logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 418 - Any  XXX - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 31 de juliol de 2015
Rectorat

11475. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 3 de juliol de 2015 per la qual es declara en situació de serveis especials el senyor Llorenç Pou Garcias.

De conformitat amb el que disposen els articles 56.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, 5.2 del Reial decret 898/1985, de 30 d'abril, sobre règim del professorat universitari, 87.1.a) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i 104.1 dels Estatuts d'aquesta universitat i la disposició addicional quarta del Reial decret 365/1995, de 10 de març, vist el nomenament del senyor Llorenç Pou Garcias com a director general d’Ocupació i Economia de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria del Govern de les Illes Balears, efectuat pel Decret 54/2015, de 3 de juliol (BOIB núm. 98, de 3 de juliol), i ateses les raons concurrents, declar en situació de serveis especials el professor esmentat, professor titular d’universitat de l'àrea de coneixement d’Economia Aplicada del Departament d’Economia Aplicada, amb efectes des d’avui, atès el contingut de l'article 6.1 del Reial decret 365/1995, de 10 de març.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 3 de juliol de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet

Sra. vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, Sra. directora del Departament d’Economia Aplicada i Sra. Gerent de la Universitat.