logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 418 - Any  XXX - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 31 de juliol de 2015
Rectorat

11471. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 30 de juny de 2015 per la qual es prorroga la comissió de serveis de diversos funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla d’aquesta universitat.

Amb les funcions que em confereix l’article 38 dels Estatuts de la Universitat i en virtut del que preveu l’article 82 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, atesa la necessitat urgent de cobrir llocs de treball vacants, es prorroga la comissió de serveis als funcionaris de carrera que s’indiquen a l’annex, amb els efectes econòmics i administratius que s’hi detallen i per un període de sis mesos.

Aquests funcionaris, durant la comissió de serveis, percebran les retribucions a càrrec dels crèdits inclosos en els programes en què figuri dotat el lloc de treball que realment ocupen.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Cognoms i nom Codi plaça Unitat/Servei Cos Subgrup Nivell Data d’inici de la pròrroga Data de fi de la pròrroga
Gómara Prats, Yolanda 2041 Edifici Antoni Maria Alcover i Sureda CG C2 16 08-07-2015 07-01-2016
Sánchez Rodríguez, Susana 84 Servei de Nòmines i Seguretat Social CG C2 16 07-07-2015 06-01-2016

CG: cossos generals

Palma, 30 de juny de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet