logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 418 - Any  XXX - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 31 de juliol de 2015
Rectorat

11470. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 30 de juny de 2015 per la qual es declara en situació de suspensió de contracte per exercici de càrrec públic representatiu la senyora Antònia Martín Perdiz.

Amb les funcions que em confereix l’article 38 dels Estatuts d’aquesta universitat, d’acord amb l’article 45.1 apartat f) del Reial decret 1/1995, de 24 de març, i a petició de la interessada, declar en situació de suspensió de contracte per exercici de càrrec públic representatiu la senyora Antònia Martín Perdiz, professora col·laboradora del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia, amb efectes econòmics i administratius retroactius des del dia 13 de juny de 2015.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 30 de juny de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet