logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 418 - Any  XXX - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 31 de juliol de 2015
Rectorat

11469. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 16 de juny de 2015 per la qual es declara el reingrés al servei actiu a la Universitat de les Illes Balears del senyor Miquel Àngel Manresa Monserrat.

Vista la sol·licitud de reingrés al servei actiu en aquesta universitat del senyor Miquel Àngel Manresa Monserrat, d’acord amb les funcions que em confereix l'article 30 dels Estatuts de la UIB i en virtut del que disposa l'article 113 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 49, de 3 d’abril), declar el reingrés al servei actiu amb adscripció provisional del dit senyor com a auxiliar administratiu dels cossos generals d’aquesta universitat al lloc de treball lloc base plaça codi 5047, nivell 14, adscrita als edificis Guillem Cifre de Colonya i Beatriu de Pinós, amb efectes econòmics i administratius del dia 22 de juny de 2015.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin. 

Palma, 16 de juny de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet