logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 418 - Any  XXX - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 31 de juliol de 2015
Rectorat

11467. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 28 de juliol de 2015 per la qual es fa pública la relació d’acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 23 de juliol de 2015.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 23 de juliol de 2015, va ratificar els acords marc que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Entitat Responsable Objecte Aprovació del Consell de Direcció Data de la signatura Vigència
Bansalud, SL Jordi Llabrés (vicerector d’Innovació i Transferència) Col·laboració per elevar i reforçar la qualitat de l’assistència sanitària pública 23/6/2015 23/6/2015 Dos anys, prorrogable per períodes de durada anual
Universitat de l’Estat de Bahia Llorenç Huguet (Rector) Col·laboració acadèmica, científica i cultural 23/6/2015 24/6/2015 Mínim de quatre anys, renovable automàticament
Universitat Tècnica d’Ambato Llorenç Huguet (Rector) Col·laboració en programes d’estudis conjunts, intercanvi i cooperació en el camp de la docència, formació d’estudiants i recerca 23/6/2015 2/6/2015 Mínim de quatre anys, renovable automàticament
Fundació de Solidaritat Amaranta Antoni Aguiló (vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable) Col·laboració en l’àmbit de la solidaritat, cooperació per al desenvolupament i el voluntariat 23/6/2015 7/7/2015 Mínim de quatre anys, renovable automàticament

Palma, 28 de juliol de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet