logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 418 - Any  XXX - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 31 de juliol de 2015
Rectorat

11465. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 28 de juliol de 2015 per la qual es fa pública la relació d’acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 16 de juny de 2015.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 16 de juny de 2015, va ratificar els acords marc que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Entitat Responsable Objecte Aprovació del Consell de Direcció Data de la signatura Vigència
Llibreria Come In Margalida Payeras (vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat) Cooperació en el camp de la formació en el coneixement de llengües estrangeres 19/5/2015 24/6/2015 Mínim d’un any, renovable automàticament
Universitat Oberta per a Adults Llorenç Huguet (Rector) Col·laboració acadèmica, científica i cultural 26/5/2015 3/7/2015 Mínim de quatre anys, renovable automàticament
>Red Eléctrica de España, SAU Jordi Llabrés (vicerector d’Innovació i Transferència) Col·laboració acadèmica, científica i cultural 2/6/2015 6/7/2015 Cinc anys, prorrogable per successius períodes addicionals de la mateixa durada
Associació de Paràlisi Cerebral de les Balears (ASPACE) Jordi Llabrés (vicerector d’Innovació i Transferència) Desenvolupar programes de cooperació en el camp de la docència i formació d’estudiants 9/6/2015 17/7/2015 Mínim de quatre anys, renovable automàticament

Palma, 28 de juliol de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet