logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 418 - Any  XXX - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 31 de juliol de 2015
Rectorat

11463. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 28 de juliol de 2015 per la qual es fa pública la relació d’acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 20 de maig de 2015.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 20 de maig de 2015, va ratificar els acords marc que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Entitat Responsable Objecte Aprovació del Consell de Direcció Data de la signatura Vigència
Franja Roja, SL Jordi Llabrés (vicerector d’Innovació i Transferència) Programes d’estudis conjunts i cooperació en els camps de la docència, formació d’estudiants i investigació 21/4/2015 1/7/2015 Mínim de quatre anys, renovable automàticament

Palma, 28 de juliol de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet