logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 418 - Any  XXX - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 31 de juliol de 2015
Consell de Govern

11453. ACORD NORMATIU del dia 23 de juliol de 2015 per la qual s’aprova de transferir determinades àrees de coneixement del Departament de Ciències de la Terra al Departament de Biologia.

El Consell de Govern, a la sessió del dia d’avui, en ús de les atribucions que li confereix la legislació vigent, i en especial l’article 8.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i els articles 24.2.12 i 59 dels Estatuts de la Universitat, oïts els departaments afectats i a proposta del Consell de Direcció, ha acordat de fer una transferència d’àrees de coneixement del Departament de Ciències de la Terra al Departament de Biologia en el sentit següent:

Article únic. Transferència d’àrees

Es transfereixen del Departament de Ciències de la Terra al Departament de Biologia les àrees següents: Cristal·lografia i Mineralogia, Estratigrafia, Geodinàmica Externa, Geodinàmica Interna, Paleontologia, Petrologia i Geoquímica i Prospecció i Investigació Minera.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. Permanència

La plaça de professor emèrit amb codi 110509, de l’àrea de coneixement d’Estratigrafia, romandrà al Departament de Ciències de la Terra fins que s’extingeixi el contracte corresponent.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

Aquesta transferència entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 23 de juliol de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet