logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 418 - Any  XXX - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 31 de juliol de 2015
Consell de Govern

11452. ACORD NORMATIU del dia 23 de juliol de 2015 pel qual s’aprova el procediment d’adaptació dels títols propis regulats per les normatives anteriors al Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears.

Per tal de facilitar l’adaptació dels títols propis regulats per les normatives anteriors a l’Acord normatiu 10958/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 399, de 4 d’abril), i amb l’objectiu de fer més eficient la gestió d’aquests títols i evitar que coexisteixin estudis regulats per diferents normatives, cosa que pot ocasionar confusions a l’alumnat, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de les competències que li atribueix l’article 24.2.32 dels Estatuts d’aquesta universitat i a proposta del Consell de Direcció, ha aprovat el procediment d’adaptació dels títols propis regulats per les normatives anteriors al Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears.

Article 1. Àmbit objectiu de les adaptacions

Només poden seguir aquest procediment d’adaptació les propostes de reedició d’estudis propis que no suposin una modificació substancial de l’estudi.

Es consideren modificacions substancials, entre d’altres, el canvi de la denominació del títol, el canvi del nombre de crèdits i el canvi de director o codirector.

Article 2. Procediment

1. El director de l’estudi propi presentarà una sol·licitud de reedició, en la qual detallarà les modificacions que es proposin respecte a la memòria aprovada pel Consell de Govern en el seu moment, a la comissió dels estudis propis, la qual s’encarregarà de comprovar que es compleixen els requisits indicats a l’article 1.
2. La memòria acadèmica i econòmica de la proposta de reedició s’haurà d’ajustar al Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears com si es tractàs d’una proposta nova.
3. La comissió dels estudis propis valorarà les propostes i, sempre que es donin les condicions anteriors, el Consell de Direcció les podrà aprovar.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Desenvolupament normatiu

Es faculta el Consell de Direcció perquè desenvolupi, si escau, el present procediment i resolgui les qüestions d’interpretació que es puguin plantejar.

Segona. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest procediment apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Entrada en vigor

El present procediment entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Segona. Acabament d’efectes

Tots els títols propis s’hauran d’haver adaptat a les disposicions de l’Acord normatiu 10958/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears, abans de l’any acadèmic 2016-17.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 23 de juliol de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet