logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 418 - Any  XXX - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 31 de juliol de 2015
Consell de Direcció

11454. ACORD EXECUTIU del dia 23 de juny de 2015 pel qual s’aprova la normativa que regula el procediment perquè els alumnes matriculats d’estudis de grau a Palma puguin realitzar avaluacions a les seus universitàries.

El Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d'avui, fent ús de la competència que li atribueix l'article 27.1.h) dels Estatuts d'aquesta universitat, ha aprovat la present normativa.

Article 1

Aquesta normativa regula el procediment perquè els alumnes matriculats d’estudis de grau a Palma puguin realitzar els exàmens escrits i presentar els elements d’avaluació escaients, corresponents al període d’avaluació complementària i al període d’avaluació extraordinària, a les seus universitàries.

Article 2

Només es poden realitzar els exàmens escrits de les assignatures que indiqui la guia docent. Així mateix, només es poden presentar els elements d’avaluació que, igualment, indiqui la guia docent de l’assignatura.

Article 3

Per poder fer les avaluacions en una seu universitària, l’estudiant ha de fer una sol·licitud adreçada al Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica, durant el mes de desembre per al període d’avaluació complementària del primer semestre, i durant el mes d'abril per al període d’avaluació complementària del segon semestre. Per al període d’avaluació extraordinària, la sol·licitud s’ha de fer durant la segona quinzena de maig per a assignatures del primer semestre i durant la segona quinzena de juny per a assignatures del segon semestre.

Article 4

1. El Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica comunicarà als professors el nombre de sol·licituds i la relació d'estudiants.
2. Els professors afectats han de trametre al Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica els exàmens amb un mínim de tres dies d'antelació a la data de realització, excepte els professors que formen part del projecte Campus Extens illes.

Article 5

Els exàmens han d'incorporar les instruccions necessàries perquè les pugui seguir adequadament el professorat de les respectives seus: temps de durada, nombre de fulls que poden emprar els estudiants, recomanacions, etc., i en el cas d'exàmens tipus test, les normes pertinents.

Article 6

  1. El Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica farà una planificació de tots els exàmens que s'han de dur a terme a les seus, amb el nom de l'assignatura, del professor o professora, la data i l'hora. També farà arribar aquesta planificació als administradors de centre de la seu corresponent perquè es puguin organitzar els exàmens. És igualment responsable, si escau, d'enviar els exàmens a les seus.
  2. Els administradors de centre de les seus, a partir de la planificació realitzada, arbitraran les mesures oportunes perquè els estudiants puguin dur a terme els exàmens en la data i l'hora fixades, i a més seran els responsables de rebre i custodiar els exàmens fins a la data que hagin de tenir lloc.

Article 7

El dia de l'examen es prendran les mesures necessàries perquè el professorat pugui resoldre els dubtes dels estudiants que s’examinen a les seus.

Article 8

  1. Els responsables de les seus universitàries faran arribar els exàmens realitzats, així com un document on figurarà el nom de l'alumne o dels alumnes presentats, l’hora d'inici i l’hora de finalització de la prova i el nom de la persona responsable de vigilar l'examen a la seu, amb la seva signatura, al Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica, que els lliurarà, a través dels serveis administratius corresponents, a cada professor amb un justificant d’entrega. El professor haurà de signar el justificant d’entrega com mentre ha rebut l’examen corresponent.
  2. En el supòsit que no es presenti cap alumne a fer l'examen a la seu, els serveis administratius de la seu indicaran aquesta circumstància al Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica, que ho notificarà al professor de l’assignatura per agilitar el procés de publicació de qualificacions i/o tancament d’actes.

Article 9

La revisió d'exàmens es farà d’acord amb les condicions i en la data que concreti cada professor.

Article 10

Els alumnes que hagin demanat de fer els exàmens a les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera segons aquest procediment i després no es presentin a la convocatòria sol·licitada, perdran el dret que estableix aquesta normativa al llarg d'un període de dos anys.

Article 11

Els dubtes d'interpretació d'aquesta normativa els resoldrà el vicerector competent en matèria de docència.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

 

Palma, 23 de juny de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet