logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 414 - Any  XXX - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 17 d'abril de 2015
Consell de Direcció

11332. ACORD EXECUTIU del dia 31 de març de 2015 pel qual es modifica la composició de la comissió d'inversions de la Universitat.

La comissió d’inversions de la Universitat fou creada per l’Acord executiu 8392/2008, de 4 de març (FOU núm. 294, de 14 de març), i posteriorment modificada per l’Acord executiu 9166/2009, de 14 de juliol (FOU núm. 318, de 18 de setembre), i per l’Acord executiu 10736/2013, de 23 de juliol (FOU núm. 388, de 20 de setembre). L’actuació d’aquesta comissió al llarg d’aquests anys ha suposat una millora i agilitació de la gestió de les decisions relatives a les inversions que li són pròpies. Per altra banda, els canvis produïts a l’actual equip de govern obliguen a modificar-ne la composició.

Per tant, el Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d'avui i fent ús de la competència que li atribueix l'article 27.1.a) i h) dels Estatuts d'aquesta universitat, ha acordat de modificar la composició de la comissió d’inversions de la Universitat, prevista a l’article 2 dels acords de creació i modificació esmentats, en els termes següents:

La comissió d’inversions serà integrada per les persones següents:

  1. El vicerector d’Economia i Infraestructures, que la presidirà.
  2. El vicerector d’Investigació i Postgrau.
  3. El vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable.
  4. El vicerector d’Innovació i Transferència.
  5. El vicerector de Títols i Tecnologia.
  6. La Gerent.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 31 de març de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet