logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 414 - Any  XXX - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 17 d'abril de 2015
Consell de Govern

11331. ACORD NORMATIU del dia 23 de març de 2015 pel qual s'aproven els requisits d'accés als estudis de doctorat per als llicenciats, enginyers, arquitectes, diplomats, enginyers tècnics i arquitectes tècnics.

L’article 6 (Requisits d’accés al doctorat) del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, estableix les condicions d’accés al doctorat i recull diferents supòsits segons la titulació universitària que es tingui. En efecte, estableix una regla general al primer apartat («estar en posesión de los títulos oficiales españoles de Grado, o equivalente, y de Máster Universitario»), mentre que al segon s’hi estableixen una sèrie de supòsits específics.

Ara bé, la redacció del precepte esmentat va plantejar dubtes interpretatius sobre la situació en què es trobaven els llicenciats, enginyers, arquitectes, diplomats, enginyers tècnics o arquitectes tècnics que havien obtingut el títol amb anterioritat a la reforma dels ensenyaments universitaris realitzada pel Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre.

En conseqüència, la Secretaria General d’Universitats del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, en resposta a la demanda de diverses universitats, el mes de novembre de 2013 va emetre una nota sobre l’accés als estudis oficials de doctorat en relació amb el contingut de l’article 6.2.a) del Reial decret 99/2011, en la qual es posa de manifest el següent:

«Por tanto, podrán acceder a un programa oficial de doctorado aquellos estudiantes que estén en posesión de una titulación universitaria oficial española obtenida conforme a anteriores ordenaciones universitarias, es decir, los Licenciados, Arquitectos, Ingenieros, Diplomados, Arquitectos Técnicos e Ingenieros Técnicos (títulos que habilitan para el acceso a enseñanzas de Máster universitario) y que hayan superado en el conjunto de estudios universitarios oficiales un mínimo de 300 créditos ECTS, de los cuales, al menos 60, habrán de ser de nivel de Máster.

»De acuerdo con lo anterior, corresponde a cada universidad, de acuerdo con su normativa específica, determinar tanto las equivalencias entre los créditos LRU (propios de las anteriores titulaciones) y los créditos ECTS, como los criterios de valoración de los 60 créditos ECTS que, al menos, deban ser considerados como créditos de nivel de Màster, a los efectos de que estos titulados accedan a los estudios de doctorado.»

Per tot el que s’ha dit anteriorment, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de les competències que li atribueix l’article 24.2.18, 32 i 40 dels Estatuts d’aquesta universitat, ha aprovat els requisits d’accés als estudis de doctorat per als llicenciats, enginyers, arquitectes, diplomats, enginyers tècnics i arquitectes tècnics.

Article 1

  1. Als efectes de l’accés a un programa oficial de doctorat per part de qui estigui en possessió d’un títol oficial espanyol de llicenciat, enginyer o arquitecte conforme al sistema anterior a l’entrada en vigor de l’espai europeu d’educació superior (Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre), aquestes titulacions seran considerades, exclusivament als efectes de l’accés esmentat, com a títols de 300 crèdits ECTS en el conjunt d’estudis universitaris oficials, dels quals almenys 60 han de ser de nivell de màster.
  2. Als efectes de l’accés a un programa oficial de doctorat per part de qui estigui en possessió d’un títol oficial espanyol obtingut d’acord amb la normativa anterior al Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, estructurat en un cicle i amb una càrrega lectiva inferior a 300 crèdits LRU, només s’hi podrà accedir en el supòsit que s’hagin superat, almenys, 60 crèdits ECTS d’un màster universitari i que la suma de crèdits superats en el conjunt dels estudis universitaris oficials sigui igual o superior a 300.

Article 2

En qualsevol cas, les comissions acadèmiques dels programes de doctorat podran establir l’obligatorietat de realitzar els complements de formació que s’estimin oportuns, de conformitat amb el que preveu l’article 5 de l'Acord normatiu 11037/2014, de 22 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de les Illes Balears, en concordança amb l’article 7 de l’esmentat Reial decret 99/2011, de 28 de gener, per a l’admissió de doctorands al seu programa.

DISPOSICIÓ FINAL

Única

Aquesta modificació entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 23 de març de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet