logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 410 - Any  XXX - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 23 de gener de 2015
Rectorat

11245. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 13 de gener de 2015 per la qual es nomena delegat del Rector el professor Antonio Fernández Coca.

Amb les funcions que em confereix l’article 30.1.g) i s) dels Estatuts de la Universitat i d'acord amb el que preveuen a l'article 39.1, nomèn delegat del Rector el professor Antonio Fernández Coca, amb efectes administratius i econòmics des d’avui.

La competència assignada és la direcció de l’Estratègia de Comunicació i Promoció Institucional.

Els serveis i unitats que en depenen són: Servei de Comunicació, Servei d’Informació, Servei de Recursos Audiovisuals, Oficina de Promoció, Oficina Web i Gabinet Tècnic d’Imatge.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 13 de gener de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet