logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 410 - Any  XXX - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 23 de gener de 2015
Rectorat

11244. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 13 de gener de 2015 per la qual es nomena vicerector de Títols i Tecnologia el professor Xavier Varona Gómez.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.e) dels Estatuts de la Universitat i d'acord amb el que preveuen a l'article 40.3, nomèn vicerector de Títols i Tecnologia el professor Xavier Varona Gómez, amb efectes administratius i econòmics des d'avui.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 13 de gener de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet