logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 410 - Any  XXX - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 23 de gener de 2015
Rectorat

11246. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 16 de gener de 2015 per la qual es fa pública la composició de la Comissió de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat.

De conformitat amb el que estableix l’article 38.1.u) dels Estatuts i en virtut del que preveu el tercer article de l’Acord executiu 11125/2014, de 16 de setembre, pel qual es crea la Comissió de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (FOU núm. 405, de 17 d’octubre), he disposat de fer pública la composició d’aquesta comissió.

Els membres que en formen part són:

President: el vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable: Antoni Aguiló Pons.

Vocals:

 • Un representant de la Facultat de Ciències: Jerònia Lladó Vich, com a titular, i Ángel García Raso, com a suplent.
 • Un representant de la Facultat de Dret: Margalida Capellà Roig, com a titular, i Valentina Milano, com a suplent.
 • Un representant de la Facultat d’Economia i Empresa: Antònia Morey Tous, com a titular, i Maria Llompart Bibiloni, com a suplent.
 • Un representant de la Facultat d’Educació: M. Belén Pascual Barrio, com a titular, i Josep L. Oliver Torelló, com a suplent.
 • Un representant de la Facultat de Filosofia i Lletres: M. del Carmen Touza Garma, com a titular, i Macià Blázquez Salom, com a suplent.
 • Un representant de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia: Berta Artigas Lelong, com a titular, i Elisa Bosch Donate, com a suplent.
 • Un representant de la Facultat de Psicologia: Capilla Navarro Guzmán, com a titular, i Elena Gervilla Garcia, com a suplent.
 • Un representant de la Facultat de Turisme: Patrícia Horrach Rosselló, com a titular, i Bartolomé Deyà Tortella, com a suplent.
 • Un representant de l’Escola Politècnica Superior: Javier Gulías León, com a titular, i Antoni Jaume Capó, com a suplent.
 • Un representant de la Direcció de l'Estratègia de Comunicació i Promoció Institucional: Guillem Balboa Buika, com a titular, i M. Isabel Pocoví Riera, com a suplent.
 • Un representant del Servei de Gestió Acadèmica: Francisco José Bastida López, com a titular, i José A. Forteza Oliver, com a suplent.
 • Un representant del Servei de Relacions Internacionals: Ricardo Sagrera Gazeley, com a titular, i M. Neus Segura Aguiló, com a suplent.
 • Un representant de l’Oficina d’Universitat Saludable i Sostenible: Miquel Bennàsar Veny, com a titular, i Aina Maria Riera Sampol, com a suplent.
 • Un representant de l’Oficina per a la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes: Esperança Bosch Fiol, com a titular, i Salud Mantero Heredia, com a suplent.
 • Un representant de l’Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials: Josep Lluís Ortego Hernando, com a titular, i Margalida Cànaves Bover, com a suplent.
 • Dos representats del personal d’administració i serveis: Immaculada Sans Puig i M. José Domingo Mestre, com a titulars, i Francesc X. Garcias Amengual i Antònia Torrens Homar, com a suplents.
 • Dos representants dels alumnes a proposta del Consell d’Estudiants: un representant dels estudis de grau i un representant del estudis de postgrau (pendents de designar).

Secretària: la coordinadora de l’OCDS: Ruth Maria Escribano Dengra.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 16 de gener de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet