logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 410 - Any  XXX - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 23 de gener de 2015
Rectorat

11227. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 19 de gener de 2015 per la qual es fa pública la relació d'acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 17 de desembre de 2014.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 17 de desembre de 2014, va ratificar els acords marc que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Entitat Responsable Objecte Aprovació del Consell de Direcció Data de la signatura Vigència
Clúster de la Indústria Química de les Illes Balears Jordi Llabrés (vicerector d’Innovació i Transferència) Col·laboració conjunta 18/11/2014 10/12/2014 Dos anys, renovable tàcitament per successius períodes biennals
Fundació Ateneu Pere Mascaró Llorenç Huguet (Rector) Desenvolupar programes conjunts d’estudis, intercanvi i cooperació en les àrees d’ensenyament, recerca i formació 28/10/2014 26/11/2014 Mínim de quatre anys, renovable automàticament
Universitat Estatal de Dubna Llorenç Huguet (Rector) Col·laboració acadèmica, científica i cultural 11/11/2014 29/12/2014 Mínim de quatre anys, renovable automàticament
Universitat Kimep Llorenç Huguet (Rector) Desenvolupar programes d’estudis conjunts, intercanvi i cooperació en els camps de la docència, la formació d’estudiants i la recerca 11/11/2014 25/12/2014 Mínim de quatre anys, renovable automàticament
Universitat de La Laguna Llorenç Huguet (Rector) Intercanvi d’investigadors, alumnes de doctorat i PDI per participar en seminaris, estades de curta durada, investigacions conjuntes i altres 25/11/2014 3/12/2014 31/12/2015, prorrogable tàcitament per períodes anuals

Palma, 19 de gener de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet