logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 410 - Any  XXX - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 23 de gener de 2015
Rectorat

11226. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 19 de gener de 2015 per la qual es fa pública la relació d'acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 4 de novembre de 2014.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 4 de novembre de 2014, va ratificar els acords marc que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Entitat Responsable Objecte Aprovació del Consell de Direcció Data de la signatura Vigència
Universitat de Nankai (College of Tourism and Service Management) Llorenç Huguet (Rector) Programes conjunts d’estudis, intercanvi i cooperació en els camps de la docència, la formació d’estudiants i la recerca 30/9/2014 5/11/2014 Mínim de quatre anys, renovable automàticament

Palma, 19 de gener de 2015
El Rector,
Llorenç Huguet