logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 410 - Any  XXX - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 23 de gener de 2015
Consell de Direcció

11222. ACORD EXECUTIU del dia 16 de desembre de 2014 pel qual s'aprova un sistema de càlcul de la mitjana que permet comparar expedients d'alumnes que no han acabat els estudis en procediments acadèmics competitius.

El Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional. Aquest reial decret es detalla a l’Acord executiu 10042/2011, de 15 de novembre, pel qual es modifica l’Acord executiu 8775/2008, de 30 de setembre, pel qual s’aprova el sistema de càlcul de l’expedient acadèmic de l’alumnat. Cal dir, no obstant això, que la mitjana prevista a l’acord executiu indicat només té en consideració els crèdits superats, ja que no té en compte els crèdits dels quals els alumnes s’hagin matriculat i que no hagin superat.

Per altra banda, el mateix ministeri competent en matèria d’educació ha definit altres mitjanes que preveuen els crèdits dels quals els alumnes s’hagin matriculat i que no hagin superat quan els expedients acadèmics no estan tancats perquè no han arribat encara a obtenir la titulació, com és el cas de les beques de caràcter general o de les beques de col·laboració d'estudiants en departaments universitaris. Aquest darrer cas és un exemple de l’ús de la mitjana de notes en procediments de concurrència competitiva entre l’alumnat que no ha acabat els estudis.

Ateses les necessitats de la UIB de regular els propis procediments competitius dels alumnes que no han acabat els estudis amb un barem que tingui en compte aquest fet, i d’acord amb la Comissió Acadèmica, s’ha decidit definir un barem propi de mesura del rendiment acadèmic per aplicar en qualsevol procediment de concurrència competitiva intern.

Per tot el que s’ha dit anteriorment, el Consell de Direcció, en ús de les atribucions conferides per l’article 27.1.a) i h) dels Estatuts, ha aprovat un sistema de càlcul de la mitjana que permet comparar expedients d’alumnes que no han acabat els estudis en procediments acadèmics competitius en els termes següents:

Article 1. Objectiu

L'objectiu d'aquesta normativa és definir una mitjana per a cada expedient universitari que permeti comparar expedients d’alumnes que no han acabat els estudis en procediments acadèmics de concurrència competitiva (beques ERASMUS, beques de col·laboració, selecció de grups...).

Article 2. Mitjana competitiva

La mitjana competitiva es defineix com la suma de totes les qualificacions numèriques de cada assignatura o crèdits reconeguts amb qualificació, multiplicat pels corresponents crèdits i dividit tot pel nombre de crèdits que constin a l’expedient de l’alumne com a matriculats i presentats més tots els crèdits reconeguts que tinguin qualificació.

Article 3. Crèdits

A efectes d'aquesta normativa no es tindran en compte els crèdits que, segons els plans d’estudis, només puguin qualificar-se com a «apte», ni el reconeixement de crèdits en què no hi hagi qualificació.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Denominacions

Totes les denominacions de persones, càrrecs i funcions d’aquest acord executiu que apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

Aquest acord executiu entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 16 de desembre de 2014
El Rector,
Llorenç Huguet