logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 410 - Any  XXX - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 23 de gener de 2015
Consell de Direcció

11221. ACORD EXECUTIU del dia 9 de desembre de 2014 pel qual es crea el Centro Internacional de Estudios de Español de la UIB.

Fent ús de les competències que li atribueix l’article 27.1.a) i h) dels Estatuts d'aquesta universitat, el Consell de Direcció, a la sessió del dia d'avui, ha acordat de crear el Centro Internacional de Estudios de Español de la UIB en els termes següents:

Article 1. Creació

Es crea el Centro Internacional de Estudios de Español per tal de respondre més eficaçment a la demanda, cada vegada més gran, d’ensenyament d’espanyol per a estrangers.

El Centro Internacional de Estudios de Español depèn orgànicament del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica.

Article 2. Funcions

Les funcions del Centro Internacional de Estudios de Español són:

 1. Organitzar cursos d’espanyol per a estrangers.
 2. Organitzar cursos d’espanyol específic, orientats a diferents àmbits professionals o educatius concrets.
 3. Organitzar i realitzar, en col·laboració amb l’Institut Cervantes, els exàmens per a l’obtenció del Diploma de Español como Lengua Extranjera.
 4. Programar i promocionar activitats extraacadèmiques per als alumnes d’espanyol com a llengua estrangera, orientades a una millor contextualització del seu aprenentatge.

Article 3. Òrgans de direcció

Els òrgans de direcció del Centro Internacional de Estudios de Español són:

 1. Director: un professor del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica amb vinculació permanent a la UIB designat pel Consell de Direcció a proposta del Consell del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica.
 2. Secretari: un professor del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica de la UIB designat pel Consell de Direcció a proposta del director del centre.
 3. Comissió Acadèmica del centre.

Article 4. Composició de la Comissió Acadèmica

La Comissió Acadèmica del Centro Internacional de Estudios de Español és integrada per:

 1. President: el vicerector competent en matèria de projecció cultural.
 2. Vicepresident: el director del centre.
 3. Secretari: el secretari del centre.
 4. El director del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica.
 5. Tres professors del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica designats pel Consell de Direcció de la UIB a proposta del Consell del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica.

Article 5. Funcions de la Comissió Acadèmica

Les funcions de la Comissió Acadèmica del Centro Internacional de Estudios de Español són:

 1. Estudiar, proposar i aprovar, si escau, l'oferta de nous cursos o modificacions en els cursos actuals.
 2. Estudiar, proposar i modificar, si escau, les modalitats dels cursos.
 3. Establir els criteris de valoració dels currículums dels aspirants a professors d’espanyol com a llengua estrangera per tal d’establir una borsa de treball.
 4. Aprovar, si escau, la memòria acadèmica i econòmica de cada any acadèmic.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest acord apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

Aquest acord executiu entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 9 de desembre de 2014
El Rector,
Llorenç Huguet