logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 410 - Any  XXX - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 23 de gener de 2015
Consell de Govern

11216. ACORD NORMATIU del dia 17 de desembre de 2014 pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de la Universitat de les Illes Balears i les despeses per reunions, cursos, conferències o seminaris, estades d'investigació i d'atencions protocol·làries i de representació.

Des de l’aprovació de l’Acord normatiu 5895/2002, de 6 de novembre, pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 210, de 22 de novembre), han sorgit diversos dubtes sobre qüestions referents al pagament que la Universitat ha de realitzar a les persones externes que intervenen en cursos i seminaris organitzats per aquesta. A més, es fa necessari concretar i aclarir les diferències entre les despeses per reunions, cursos, conferències o seminaris i les despeses per atencions protocol·làries i de representació, atès que no responen a la mateixa necessitat.

Per aquests motius, es regulen de forma conjunta les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de la Universitat de les Illes Balears, les despeses que es poden pagar en concepte d’allotjament, transport i manutenció a les persones que participin en reunions, cursos, conferències o seminaris organitzats per la UIB i les despeses per atencions protocol·làries i de representació.

Per això, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de les competències que li atribueix l’article 24.2.32 dels Estatuts de la Universitat i a proposta del Consell de Direcció, ha acordat de regular les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de la Universitat de les Illes Balears i les despeses per reunions, cursos, conferències o seminaris i d’atencions protocol·làries i de representació.

SUMARI

TITOL I. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
Article 2. Supòsits d’indemnitzacions

CAPÍTOL I. COMISSIONS PER RAÓ DEL SERVEI

Article 3. Autorització
Article 4. Durada
Article 5. Classes d’indemnitzacions per raó del servei
Article 6. Indemnitzacions per dietes
Article 7. Indemnització per manutenció
Article 8. Indemnització per allotjament
Article 9. Indemnització per despeses de viatge. Configuració i meritació
Article 10. Import de la indemnització per despeses de viatge
Article 11. Justificació documental de les despeses de viatge
Article 12. Altres despeses indemnitzables

CAPÍTOL II. ASSISTÈNCIES

Article 13. Configuració i supòsits
Article 14. Indemnització per assistència a tribunals i comissions tècniques de valoració

TÍTOL II. DESPESES PER REUNIONS, CURSOS, CONFERÈNCIES O SEMINARIS I ESTADES D’INVESTIGACIÓ

CAPÍTOL I. REUNIONS, CURSOS, CONFERÈNCIES O SEMINARIS

Article 15. Definició
Article 16. Conceptes tramitables
Article 17. Justificació documental
Article 18. Import de les despeses

CAPÍTOL II. ESTADES D’INVESTIGACIÓ

Article 19. Ajudes per estades d’intercanvi científic

TÍTOL III. DESPESES D’ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I DE REPRESENTACIÓ

Article 20. Definició
Article 21. Justificació de la despesa
Article 22. Autorització de despeses

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Despeses no adaptades als imports i condicions establert
Segona. Interpretació i revisió
Tercera. Aplicació de l’impost sobre la renda
Quarta. Condicions específiques
Cinquena. Denominacions

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

TÍTOL I. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

 1. S’entén per indemnització per raó del servei el rescabalament que correspon a tot el personal al servei de la Universitat de les Illes Balears, sigui quina sigui la naturalesa jurídica de la relació d’ocupació o de la prestació de serveis i tingui caràcter permanent o temporal, de les despeses que hagi de realitzar per exercir les funcions que tingui atribuïdes.
 2. Aquesta normativa també és aplicable al personal no vinculat jurídicament a la UIB quan presti serveis per a la UIB que poden donar origen a les indemnitzacions o compensacions que es regulen per al personal propi.
 3. En queda exclòs el personal del Consell Social, que es regularà per la seva normativa pròpia.

Article 2. Supòsits d’indemnitzacions

Constitueixen comissions per raó del servei amb dret a indemnització, sempre que s’hagin de realitzar fora del lloc de treball del comissionat, les actuacions següents:

 1. Les comeses especials que circumstancialment s’ordenin al personal.
 2. Les assistències, expressament autoritzades, a cursos de capacitació, especialització, ampliació d’estudis o perfeccionament.

CAPÍTOL I. COMISSIONS PER RAÓ DEL SERVEI

Article 3. Autorització

 1. Tota comissió per raó del servei s’ha d’autoritzar prèviament. La sol·licitud és a la intranet de la UIB.
 2. Correspon als òrgans que seguidament s’especifiquen, segons la dependència del comissionat, d’autoritzar la comissió de serveis:
  1. Personal docent i investigador (PDI): director del departament i, si escau, director de l’institut universitari de recerca al qual està adscrit.
  2. Personal no docent (investigadors i altres): director del centre, departament o projecte d’investigació del qual depengui.
  3. Personal d’administració i serveis (PAS): Gerent.
 3. A les autoritzacions s’hi ha de fer constar:
  1. La identitat del comissionat.
  2. La categoria a la qual pertany.
  3. El motiu de la comissió per raó del servei.
  4. Expressió del dia i l’hora prevists per a la sortida i la tornada.
  5. Si s’ha de pernoctar fora del terme municipal de residència, la despesa màxima autoritzada en concepte d’allotjament.

Article 4. Durada

Qualsevol comissió per raó del servei no ha de durar més d’un mes en territori nacional ni més de tres mesos a l’estranger.

Article 5. Classes d’indemnitzacions per raó del servei

Les indemnitzacions a què poden donar lloc les comissions per raó del servei es classifiquen en dietes, despeses de viatge i altres despeses.

Article 6. Indemnitzacions per dietes

 1. La dieta és la quantitat que es merita diàriament, en concepte de manutenció i allotjament, per satisfer les despeses que origina l’estada fora del lloc de treball del comissionat.
 2. Els imports que s’hagin de percebre són els que s’indiquen als annexos I i II, d’acord amb les normes que es detallen als articles 8 i 9 d’aquesta normativa.
 3. Les dietes es meritaran d’acord amb la següent classificació del personal per grups:
  • Grup 1: membres del Consell de Direcció.
  • Grup 2: personal docent i investigador (PDI), personal investigador, personal funcionari d’administració i serveis i personal laboral d’administració i serveis.

Article 7. Indemnització per manutenció

 1. Per establir l’import de la indemnització per manutenció es tindran en compte els criteris següents:
  1. Comissions amb durada igual o inferior a un dia natural: en general, no es meritaran indemnitzacions per allotjament ni manutenció, excepte en cas que la durada mínima sigui de cinc hores i s’iniciï abans de les 14 hores i finalitzi després de les 16 hores; en aquest supòsit es percebrà el 50 per cent de l’import de la dieta per manutenció.
  2. Comissions amb durada igual o més curta de vint-i-quatre hores però que comprenen dos dies naturals: es meritarà l’allotjament d’un dia i les despeses de manutenció amb les condicions del dia de sortida i tornada de la lletra següent.
  3. Comissions amb durada superior a 24 hores: s’aplicaran les regles següents:
   • Dia de sortida: es meritarà l’allotjament. Si l’hora d’inici de la comissió de serveis (una hora abans de la sortida del vol, tren, vaixell, etc. ) és anterior a les 14 hores, es percebrà el 100 per cent de la dieta per manutenció. Si l’hora d’inici de la comissió de serveis (una hora abans de la sortida del vol, tren, vaixell, etc.) és posterior a les 14 hores i anterior a les 22 hores, es percebrà el 50 per cent de la dieta per manutenció.
   • Dia d’arribada: no es meritarà l’allotjament. Si l’hora d’arribada és posterior a les 14 hores, es percebrà el 50 per cent de la dieta per manutenció. Si la comissió de serveis acaba abans de les 14 hores, no es meritarà dieta de manutenció.
   • Els dies compresos entre el de sortida i el d’arribada, es meritaran dietes de manutenció al 100 per cent.
 2. Només s’accepten les dietes de manutenció dels dies corresponents a la comissió juntament amb els dies anterior i posterior a l’acte que dóna lloc a la comissió de serveis.

Article 8. Indemnització per allotjament

 1. La quantia de la indemnització per allotjament ha de coincidir amb l’import que resulti de la justificació documental presentada a aquest efecte pel comissionat, amb el màxim previst als annexos I i II (IVA exclòs), tot això sens perjudici que les despeses d’allotjament puguin ser totalment o parcialment concertades per la UIB.
 2. La factura presentada ha de detallar el tipus d’habitació, els dies d’allotjament i l’import. Només es pagarà l’allotjament de les persones comissionades.
 3. En cas que sigui impossible trobar allotjament amb el límit establert als annexos I i II, el comissionat haurà de presentar una declaració d’aquesta circumstància, la qual formarà part de l’expedient. Si aquesta despesa ha d’estar subvencionada, només serà elegible l’import màxim establert en aquests annexos, i la diferència s’haurà de carregar a una altra analítica.
 4. En cas de despeses imputables a projectes subvencionats, només s’acceptaran les despeses d’allotjament dels dies corresponents a la comissió juntament amb els dies anterior i posterior a l’acte que dóna lloc a la comissió de serveis.

Article 9. Indemnització per despeses de viatge. Configuració i meritació

 1. Les despeses de viatge són la quantitat que es merita per la utilització de qualsevol mitjà de transport com a conseqüència dels viatges que s’hagin de realitzar a causa de les comissions per raó del servei atorgades.
 2. Tota comissió per raó del servei dóna dret a viatjar per compte de la Universitat.
 3. Es procurarà que els desplaçaments s’efectuïn preferentment per línies regulars i en classe turista o anàloga, llevat que s’hagi d’utilitzar una classe superior per motius de representació, d’urgència o quan no hi hagi bitllets disponibles d’aquella classe. En el primer cas s’haurà de presentar l’autorització de la representació; en els següents, s’haurà d’adjuntar declaració del comissionat d’aquestes circumstàncies.
 4. En cas de despeses imputables a projectes subvencionats, no s’accepten les despeses del viatge que no s’hagi realitzat pel canvi o cancel·lació dels bitllets.

Article 10. Import de la indemnització per despeses de viatge

La quantia de la indemnització ha de coincidir amb l’import del bitllet o passatge corresponent, d’acord amb la justificació documental presentada a aquest efecte pel comissionat; tot això sens perjudici que les despeses de viatge puguin ser totalment o parcialment concertades per la UIB amb empreses de serveis.

Article 11. Justificació documental de les despeses de viatge

Per percebre la indemnització per les despeses a què es refereixen els articles 9 i 10 de la present normativa, cal lliurar la factura o el tiquet i el bitllet corresponent, així com les targetes d’embarcament (a falta de la targeta d’embarcament, es pot presentar certificat de l’empresa de transport –companyia aèria, marítima, etc.– que acrediti que el comissionat ha fet ús del bitllet que presenta). En el cas de taxis per trajecte de domicili particular a estació, port, aeroport, hotel de destinació o lloc on s’ha d’exercir la comissió per raó del servei i a la inversa, el tiquet del taxi ha de detallar el dia i l’import.

Article 12. Altres despeses indemnitzables

També són indemnitzables les despeses derivades de:

 1. La utilització de vehicle particular: la indemnització és l’establerta per quilòmetre recorregut a l’annex III, segons que es tracti de vehicles automòbils o de motocicletes.
 2. La utilització de taxis o vehicles de lloguer: l’import que s’hagi de percebre per despeses de viatge és el realment gastat i justificat en el lloguer del cotxe, d’acord amb la documentació presentada pel comissionat, amb el límit establert al punt 2 de l’article 7.
 3. El desplaçament en transport públic, el quilometratge per ús de vehicle particular, o el combustible del vehicle de lloguer, des del domicili de residència habitual del comissionat fins a les estacions del ferrocarril, els ports i els aeroports, i des d’aquí fins al lloc en què s’hagi d’exercir la comissió per raó del servei, com també els realitzats a la inversa amb motiu de la fi de la comissió: realment el gastat i justificat d’acord amb la documentació presentada pel comissionat.
 4. L’ús d’aparcaments públics en aeroports, ports o estacions de transports: fins a un màxim de setanta-dues hores, o, en tot cas, per un import màxim de 60 euros.
 5. Els peatges que s’hagin de satisfer obligatòriament durant l’itinerari.
 6. La inscripció i similars en les activitats que així ho requereixin. Per percebre la indemnització per aquestes despeses cal lliurar la butlleta d’inscripció o la factura i el justificant d’assistència o participació. Si les despeses d’inscripció inclouen algun dinar o sopar, no seran indemnitzables les dietes de manutenció corresponents a aquests.

CAPÍTOL II. ASSISTÈNCIES

Article 13. Configuració i supòsits

 1. S’entén per assistència la indemnització que pertoqui abonar per la participació en òrgans de selecció i provisió de llocs de treball del personal al servei de la UIB, com també en aquells altres òrgans que, si escau, s’hagin de constituir a efectes de valorar la realització de proves o el compliment d’altres condicions la superació de les quals sigui necessària per a l’exercici d’una activitat professional.
 2. La percepció de les indemnitzacions en concepte d’assistències és compatible amb la percepció de les dietes i amb el rescabalament de les despeses de viatge previstes per a les comissions per raó del servei, en els casos en què pertoqui la meritació d’acord amb la regulació establerta als capítols I i II del títol I d’aquesta normativa.
 3. Així mateix, les persones que no siguin membres de la UIB, però que, en virtut de nomenament legal, tinguin dret a les indemnitzacions per assistència establertes en aquest capítol, poden percebre també l’import corresponent a les dietes i al rescabalament de les despeses de viatge previstes per a les comissions per raó del servei del personal de la UIB en els casos en què pertoqui la meritació.

Article 14. Indemnització per assistència a tribunals i comissions tècniques de valoració

 1. Els membres dels tribunals de selecció de personal, de les comissions tècniques de valoració per a la provisió de llocs de treball de la UIB i, en general, dels òrgans a què es refereix al punt 1 de l’article 13, així com les persones designades com a assessors o especialistes, amb independència que compleixin o no la condició de personal al servei de la UIB, tenen dret a percebre la indemnització diària per assistència establerta a l’annex IV.
 2. Les assistències indicades a l’apartat anterior es meritaran d’acord amb la següent classificació del personal per categories:
  1. Categoria primera: cossos o escales del grup A1 o categories assimilables.
  2. Categoria segona: cossos o escales dels grups A2, B i C1 o categories assimilables.
  3. Categoria tercera: cossos o escales dels grups C2 i D o categories assimilables.

TÍTOL II. DESPESES PER REUNIONS, CURSOS, CONFERÈNCIES O SEMINARIS

CAPÍTOL I. REUNIONS, CURSOS, CONFERÈNCIES O SEMINARIS

Article 15. Definició

Són despeses per reunions, cursos, conferències o seminaris les que es fan amb motiu de visites institucionals o de reunions o grups de treball en què participin persones d’un organisme per tractar o coordinar aspectes relacionats amb les funcions pròpies o necessàries per al normal funcionament dels serveis, departaments, instituts, etc. de la UIB.

Article 16. Conceptes tramitables

Els conceptes que es poden tramitar com a despeses de reunions, cursos, conferències o seminaris són:

 1. Despeses de transport, restaurant i hotel ocasionades per la celebració de reunions, cursos, conferències o seminaris, ja siguin abonades al personal de la UIB directament, com a compensacions de les despeses ocasionades, o es contractin amb l’establiment o companyia que presti el servei.
 2. Altres despeses necessàries per fer les reunions, cursos, conferències o seminaris, com lloguer de sales, traductors, hostesses, menjar dels assistents, material i unitats didàctiques.

Article 17. Justificació documental

 1. Per a la justificació de les despeses compreses en aquest capítol s’ha d’aportar una memòria explicativa del responsable de l’analítica de despesa, amb descripció detallada de l’acte del qual deriva la despesa, els motius de la seva celebració i la identificació explícita dels participants, indicant nom i entitat a la qual pertanyen.
 2. Per als casos de reunions, cursos, conferències o seminaris es podrà substituir la memòria indicada a l’apartat anterior per la publicitat de l’acte, a la qual s’adjuntarà la relació d’assistents, i en els casos de reunions, s’haurà d’adjuntar a la memòria la convocatòria de la reunió o una altra prova documental de l’acte.

Article 18. Import de les despeses

 1. Les despeses d’allotjament i transport per l’assistència a reunions, cursos i conferències s’han d’adequar als límits establerts al títol I sobre indemnitzacions per raó del servei.
 2. Si les compensacions es paguen directament a la persona que ha assistit a les reunions, cursos, conferències o seminaris, aquesta haurà d’aportar les factures o els documents acreditatius originals, així com els bitllets i targetes d’embarcament.
 3. Respecte a les despeses per àpats, s’estableix l’import màxim per comensal de 26,67 euros, IVA inclòs. En cap cas les despeses per àpats previstes en aquest article no seran compatibles amb la percepció de les dietes de manutenció.

CAPÍTOL II. ESTADES D’INVESTIGACIÓ

Article 19. Ajudes per estades d’intercanvi científic

 1. Amb la finalitat de facilitar l’intercanvi científic amb altres organismes o institucions tant nacionals com estrangeres en el marc d’una col·laboració temporal en un projecte d’investigació, un institut de recerca o un departament, quan sigui necessària la visita d’un investigador d’aquests organismes, es podrà admetre l’abonament d’una ajuda per estada i de viatge.
 2. El responsable del projecte, director de l’institut o del departament ha de presentar una proposta al vicerector amb competències en investigació que haurà d’autoritzar el Consell de Direcció i que s’ha d’ajustar a les exigències següents:
  • Ha de preveure un programa d’activitats a desenvolupar.
  • S’hi ha d’incloure un pressupost amb la previsió de les despeses que inclourà l’ajuda i els documents comptables elaborats pel centre gestor corresponent.
  • Les estades no poden ser superiors a un mes.
 3. Per a la justificació de les despeses d’aquestes estades s’exigirà la documentació següent:
  • Fotocòpia del DNI o passaport.
  • Una memòria d’activitats signada per l’interessat i pel responsable del projecte, departament o institut.
  • Per a les despeses de viatge, la documentació que estableix l’article 11 d’aquest acord.

Si la proposta preveu ajuda per allotjament, els justificants s’han de presentar d’acord amb el que estableix l’article 8 d’aquest acord.

Es podrà pagar en concepte d’ajut de manutenció fins a un màxim de 50 euros. Aquest import estarà subjecte a gravamen per l’impost sobre la renda, d’acord amb el que preveu la disposició addicional tercera.

A les persones que gaudeixin d’aquestes estades d’investigació i siguin no residents a Espanya, si provenen de països amb què hi hagi conveni per evitar la doble imposició, hom els aplicarà aquest conveni si presenten un certificat de residència fiscal del seu país d’origen que especifiqui aquesta circumstància.

TÍTOL III. DESPESES D’ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I DE REPRESENTACIÓ

Article 20. Definició

Són despeses d’atencions protocol·làries i de representació aquelles que es produeixen com a conseqüència dels actes de protocol i/o representació que les autoritats i determinats càrrecs acadèmics de la UIB tinguin la necessitat de fer en el desenvolupament de les seves funcions, tant en territori nacional com estranger, sempre que aquestes despeses redundin en un benefici o utilitat de l’Administració i per a les quals no hi hagi crèdits específics en altres conceptes.

Article 21. Justificació de la despesa

 1. Quan la despesa en qüestió sigui un àpat, orientativament s’ha de tenir en compte el límit establert a l’article 18 d’aquesta normativa, tot i que es pugui justificar una despesa més gran. En tot cas, s’ha d’aportar una memòria explicativa del motiu de l’àpat i la identificació explícita dels participants.
 2. Per a la resta de les despeses compreses en aquest títol s’ha d’aportar una memòria explicativa de la persona competent, amb descripció detallada del motiu del qual deriva la despesa.

Article 22. Autorització de despeses

A la UIB són competents per autoritzar i realitzar les despeses a què fan referència els articles d’aquest títol els membres del Consell de Direcció, els degans i directors d’escola i els directors de departament i d’institut universitari de recerca.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Despeses no adaptades als imports i condicions establerts

Cap despesa que no s’adapti als imports i condicions establerts en aquest acord normatiu no podrà ser abonada per la UIB si no ho autoritza el Consell de Direcció.

Segona. Interpretació i revisió

Es faculta el Consell de Direcció per interpretar els dubtes que puguin sorgir de l’aplicació del present acord normatiu, així com per revisar periòdicament els imports de les indemnitzacions que s’hi estableixen.

Tercera. Aplicació de l’impost sobre la renda

Les quantitats fixades per a les indemnitzacions s’entenen íntegres, i atès que estan subjectes a gravamen per l’impost sobre la renda, se’n deduiran els percentatges corresponents, segons la normativa vigent, per ingressar-los al Tresor Públic.

Quarta. Condicions específiques

En cas que s’obtinguin fons finalistes per despeses que es regulen en aquesta normativa, s’aplicarà el que determini la normativa de la convocatòria, el conveni o la resolució de concessió.

Cinquena. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta normativa apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa

Es deroga l’Acord normatiu 5895/2002, de 6 de novembre, pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de la Universitat (FOU núm. 210, de 22 de novembre), i l’Acord executiu 7462/2006, de 24 de gener, pel qual es revisen els imports de les indemnitzacions per raó del servei establertes a l'Acord normatiu 5895/2002, de 6 de novembre, pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 262, de 17 de febrer), així com la correcció que realitza al dit acord executiu la Correcció d’error 7514/2006, de 17 de febrer (FOU núm. 264, de 17 de març).

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

La present normativa entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2015.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex I. Dietes en territori nacional

Grup Allotjament Manutenció Dieta completa
1 102,56 53,34 155,90
2 70 37,4 107,40

Annex II. Dietes d’allotjament i manutenció

Grup 1 Grup 2
País Allotjament Manutenció Allotjament Manutenció
Alemanya 155,66 68,52 132,82 59,5
Algèria 119 51,09 101,57 44,47
Andorra 54,69 44,47 46,88 37,86
Angola 158,67 66,71 135,23 59,5
Aràbia Saudita 86,55 60,7 73,92 54,09
Argentina 130,42 64,91 111,19 55,29
Austràlia 94,96 57,1 81,14 51,09
Àustria 112,39 66,11 95,56 58,9
Bèlgica 174,29 91,35 148,45 82,94
Bolívia 60,1 42,67 51,09 36,66
Bòsnia i Hercegovina 85,34 57,7 72,72 49,88
Brasil 150,25 91,35 128,02 79,33
Bulgària 62,51 44,47 53,49 37,86
Camerun 103,37 55,29 88,35 48,68
Canadà 110,59 58,3 94,36 51,69
Colòmbia 145,44 90,15 123,81 78,13
Corea 120,2 62,51 102,17 55,29
Costa d'Ivori 72,12 55,89 61,3 49,28
Costa Rica 76,93 52,29 65,51 44,47
Croàcia 85,34 57,7 72,72 49,88
Cuba 66,11 38,46 56,5 33,06
Dinamarca 144,24 72,12 122,61 64,91
Egipte 106,98 44,47 91,35 39,07
El Salvador 77,53 50,49 66,11 43,27
Equador 75,73 50,49 64,91 43,27
Eslovàquia 88,95 49,88 75,73 43,27
Espanya 102,56 53,34 70 37,4
Estats Units 168,28 77,53 143,04 69,72
Etiòpia 140,04 43,87 119,6 37,86
Filipines 84,14 45,08 71,52 39,67
Finlàndia 134,63 72,72 114,79 65,51
França 144,24 72,72 122,61 65,51
Gabon 117,8 59,5 100,37 52,89
Ghana 78,13 42,67 66,71 37,26
Grècia 81,14 45,08 69,12 39,07
Guatemala 105,18 49,28 89,55 42,67
Guinea Equatorial 102,77 56,5 87,75 50,49
Haití 52,89 43,87 45,08 37,86
Hondures 81,74 49,28 69,72 42,07
Hong Kong 142,44 57,7 121,4 51,69
Hongria 135,23 52,89 115,39 46,28
Iemen 156,26 49,28 132,82 43,27
Índia 117,2 44,47 99,77 38,46
Indonèsia 120,2 48,68 102,17 42,67
Iran 94,36 51,69 80,54 44,47
Iraq 77,53 44,47 66,11 39,07
Irlanda 109,38 54,09 93,16 48,08
Israel 108,78 63,71 92,56 56,5
Itàlia 153,86 69,72 131,02 63,11
Jamaica 90,15 51,69 76,93 46,28
Japó 187,52 108,18 159,87 96,76
Jordània 109,38 48,68 93,16 42,67
Kenya 96,76 45,08 82,34 39,67
Kuwait 144,24 50,49 122,61 44,47
La resta del món 127,41 46,88 108,78 40,87
Líban 135,23 40,87 115,39 34,86
Líbia 119,6 62,51 102,17 54,69
Luxemburg 159,27 63,11 135,83 55,89
Malàisia 108,18 39,67 91,95 34,26
Malta 54,09 37,26 46,28 31,85
Marroc 116,6 45,68 99,17 39,67
Mauritània 57,7 45,08 49,28 39,07
Mèxic 96,16 49,88 81,74 43,27
Moçambic 78,73 48,08 67,31 42,67
Nicaragua 110,59 61,9 94,36 52,89
Nigèria 138,23 51,69 117,8 46,88
Noruega 156,26 89,55 132,82 80,54
Nova Zelanda 76,93 46,28 65,51 40,27
Països Baixos 149,05 71,52 126,81 64,31
Pakistan 68,52 43,27 58,3 37,26
Panamà 75,73 42,07 64,91 36,66
Paraguai 53,49 38,46 45,68 33,06
Perú 93,76 50,49 79,93 43,27
Polònia 117,2 48,68 99,77 42,67
Portugal 114,19 51,09 97,36 43,87
R. Dominicana 75,13 42,07 64,31 36,66
Regne Unit 183,91 91,35 156,86 82,94
República Txeca 119 49,88 101,57 43,27
Romania 149,05 44,47 126,81 38,46
Rússia 267,45 83,54 227,78 73,32
Senegal 79,33 51,09 67,91 45,08
Sèrbia i Montenegro 115,39 57,7 98,57 49,88
Singapur 99,77 54,09 85,34 48,08
Síria 97,96 52,29 83,54 46,28
Sud-àfrica 75,13 55,89 64,31 48,08
Suècia 173,09 82,34 147,25 75,13
Suïssa 174,29 69,12 148,45 61,3
Tailàndia 81,14 45,08 69,12 39,07
Taiwan 96,16 54,09 81,74 48,68
Tanzània 90,15 34,86 76,93 30,05
Tunísia 60,7 54,09 51,69 46,28
Turquia 72,12 45,08 61,3 39,07
Unió dels Emirats Àrabs 119 63,71 101,57 56,5
Uruguai 67,31 48,68 57,7 41,47
Veneçuela 91,35 42,07 78,13 36,06
Xile 120,2 57,7 102,17 50,49
Xina 84,14 51,69 71,52 46,28
Zaire/Congo 119 60,7 101,57 54,09
Zimbàbue 90,15 45,08 76,93 39,07

Annex III. Quilometratge

Cotxe 0,19 euros/quilòmetre
Motocicleta 0,078 euros/quilòmetre

Annex IV. Assistències

Categoria President/Secretari Vocals
Primera 45,89 42,83
Segona 42,83 39,78
Tercera 39,78 36,72

Palma, 17 de desembre de 2014
El Rector,
Llorenç Huguet