logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 410 - Any  XXX - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 23 de gener de 2015
Consell de Govern

11217. ACORD NORMATIU del dia 17 de desembre de 2014 pel qual es dóna compliment a l'Acord normatiu 8879/2008, de 19 de desembre, modificat per l'Acord normatiu 10517/2013, de 30 de gener, pel qual s'aprova el document que regula el còmput de l'activitat docent del professorat de la Universitat de les Illes Balears.

L’Acord normatiu 10517/2013, de 30 de gener, que modifica l’Acord normatiu 8879/2008, de 19 de desembre, pel qual s’aprova el document que regula el còmput de l’activitat docent del professorat de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 378, de 15 de febrer), estableix les previsions següents a l’apartat 1.1.d): «Al professorat de la tipologia C [referint-se a CU / TU / CEU / TEU dr. / P. contr. dr. / P. col. dr. que no estiguin en alguna de les anteriors situacions (tipologia A i B de l’apartat 1.1.a)] hom li sumarà una quantitat d’hores que pot arribar fins a 80 hores per tasques docents ordinàries: classes magistrals, seminaris i classes de laboratori, així com altres de previstes explícitament al compromís d’oferta acadèmica (COA) dels departaments. El Consell de Govern determinarà cada any acadèmic aquesta quantitat.»

En conseqüència, el Consell de Govern té encomanada la tasca de determinar per al proper any acadèmic la quantitat d’hores que es pot sumar al professorat de la tipologia C per les tasques docents ordinàries descrites al paràgraf anterior.

Per tot el que s’ha dit anteriorment, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de les competències que li atribueix l’article 24.1 i 24.2.40 dels Estatuts d’aquesta universitat, ha adoptat, després de la negociació realitzada entre la Universitat i el Govern de les Illes Balears, els acords següents:

Primer. L’any acadèmic 2015-16 als CU / TU / CEU / TEU dr. / P. contr. dr. / P. col. dr. que no estiguin inclosos en les tipologies A i B de l’apartat 1.1.a) de l’Acord normatiu 8879/2008, de 19 de desembre, en la redacció que en fa l’Acord normatiu 10517/2013, de 30 de gener, hom els sumarà 60 hores per tasques docents ordinàries.

Segon. No obstant l’anterior, als professors que s’incorporaren a la tipologia indicada al punt anterior l’any acadèmic 2014-15 hom els sumarà 40 hores per tasques docents ordinàries, i als professors que s’incorporin a la tipologia indicada al punt anterior l’any acadèmic 2015-16 hom els sumarà només 20 hores per tasques docents ordinàries.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest acord apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

La present disposició entrarà en vigor per a l’any acadèmic 2015-16.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 17 de desembre de 2014
El Rector,
Llorenç Huguet