logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 410 - Any  XXX - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 23 de gener de 2015
Consell de Govern

11215. ACORD NORMATIU del dia 17 de desembre de 2014 pel qual s'aprova la modificació de plantilla de Campus Extens illes.

A proposta del Consell de Direcció i amb l'informe previ dels departaments afectats, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d'avui, en virtut de les competències que li corresponen segons els articles 24.2.8 i 93 dels Estatuts de la Universitat, aprova la proposta de modificació de plantilla de Campus Extens illes de la UIB que es detalla a l'annex únic.

Modificació de plantilla Campus Extens Illes
(Consell de Govern 17/12/2014)

Codi Places Departament Àrea de coneixement Illa Operació Cost
050226 As. 2,5 h Dret Privat Dret Civil Menorca Modificació de dedicació de 2,5 h > 4,5 h Dotació 2 h 3.500,62
210399 As. 2,5 h Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació Didàctica i Organització Escolar Eivissa Modificació de dedicació de 2,5 h > 3 h. Dotació 0,5 h 875,15
213157 As. 2 h Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació Didàctica i Organització Escolar Eivissa Modificació de dedicació de 2 h > 2,5 h. Dotació 0,5 h 875,15
Total 5.250,92

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 17 de desembre de 2014
El Rector,
Llorenç Huguet