logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 403 - Any  XXIX - I. DISPOSICIONS GENERALS Dijous, 31 de juliol de 2014
Consell de Govern

11032. ACORD NORMATIU del dia 13 de juny de 2014 pel qual es modifica l'Acord normatiu 7251/2005, de 17 de juny, pel qual s'aprova el Reglament per a la contractació de professors emèrits de la Universitat de les Illes Balears.

La disposició addicional quinzena 5 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública, en la redacció que en fa l’article únic de la Llei 27/1994, de 29 de setembre, fixa en els setanta anys l’edat de jubilació forçosa dels funcionaris dels cossos docents universitaris. De conformitat amb les previsions del darrer paràgraf del tercer apartat de l’article 67 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, la disposició esmentada està en vigor, atès que conté normes estatals específiques de jubilació dels funcionaris dels cossos docents, inclosos els d’ensenyament universitari.

Amb la finalitat que els professors universitaris destacats puguin continuar prestant serveis a la Universitat, la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (en endavant, LOU), va canviar la regulació dels professors emèrits de les universitats. La redacció original de l’article 54.1 de la LOU afirmava que les universitats podrien contractar temporalment professors emèrits «entre els funcionaris jubilats dels cossos docents universitaris». La Llei orgànica 4/2007 va introduir un nou article, el 54 bis, dedicat a aquesta figura, en el qual s’estableix que «les universitats, d’acord amb els seus estatuts, podran nomenar professors emèrits entre professors i professores jubilats que hagin prestat serveis destacats a la universitat». D’aquesta manera, la disposició normativa esmentada ja preveia la contractació com a professor emèrit de qualsevol professor jubilat, no sent necessària la condició de funcionari, com exigia originàriament la LOU.

En conseqüència, per l’Acord normatiu 8874/2008, de 19 de desembre, es va adaptar el contingut de l’article 103 dels Estatuts vigents en aquell moment a les previsions de la Llei orgànica 4/2007, en el sentit de permetre la contractació com a professor emèrit de qualsevol professor jubilat de la UIB, per un període de temps determinat i amb les activitats a desenvolupar que determinàs la Universitat.

Finalment, l’article 95.1 dels Estatuts de la Universitat en vigor preveu que la UIB pot nomenar professors emèrits «entre els professors jubilats de la Universitat que hagin prestat serveis destacats a la Universitat almenys durant deu anys». Per la seva banda, el tercer apartat d’aquest mateix article estableix que la durada dels contractes que es formalitzin amb els professors emèrits que tinguin més de setanta anys «és de tres anys no renovables.»

És per tot el que s’ha dit fins aquí que, fent ús de les competències que li atribueixen els articles 24.2.10 i 32 i 95 dels Estatuts d'aquesta universitat, el Consell de Govern, a la sessió del dia d’avui i a proposta del Consell de Direcció, ha aprovat la modificació de l’Acord normatiu 7251/2005, de 17 de juny, pel qual s’aprova el Reglament per a la contractació de professors emèrits de la Universitat de les Illes Balears.

Article 1

Tot seguit s'expressa com queda modificat l’Acord normatiu 7251/2005.

 1. La nova redacció de l’article 1 és la següent:
  «La Universitat de les Illes Balears pot nomenar professors emèrits, amb dedicació a temps complet, amb caràcter temporal i en règim laboral, entre els professors jubilats de la Universitat que hagin prestat serveis destacats a la Universitat.»
 2. La lletra a) de l’article 2 té la nova redacció següent:
  «Haver prestat, almenys, deu anys de servei a la Universitat de les Illes Balears. En qualsevol cas, el servei a la Universitat ha de ser equivalent a la dedicació a temps complet.»
 3. La nova redacció de l’article 3 és la següent:
  «1. La petició de nomenament com a professor emèrit correspon al departament al qual pertany el professor proposat, i l’ha de realitzar abans del 31 de desembre de l’any acadèmic anterior al qual el professor hagi de tenir aquesta condició.
  »2. El consell de departament ha de pronunciar-se en sessió plenària, a l’ordre del dia de la convocatòria de la qual ha de figurar expressament la proposta de nomenament.
  »3. La proposta s’ha de trametre al Rector de la Universitat, que la sotmetrà a la consideració del Consell de Govern. La proposta ha d’anar necessàriament acompanyada de la documentació següent:
  »a) Curriculum vitae del professor aspirant, amb una exposició detallada del seu historial acadèmic, fent especial referència als serveis prestats a la Universitat de les Illes Balears, a la feina desenvolupada en l’àmbit de la docència i a les seves aportacions en el camp de la investigació en l’àrea de coneixement de la qual es tracti.
  »b) Informe motivat del departament.»
 4. L’article 5 té la nova redacció següent:
  «La durada dels contractes que es formalitzin amb els professors emèrits, que han d'especificar llurs obligacions acadèmiques, és de tres anys no renovables.»
 5. Es modifica la redacció de l’article 10, el qual queda de la forma següent:
  «1. Sempre que no se superin els límits retributius màxims fixats a la normativa sobre retribucions del professorat universitari, a la petició del departament es pot sol·licitar una retribució per al professor emèrit per la seva relació contractual amb la Universitat de les Illes Balears compatible amb la percepció de la pensió de jubilació, que estarà en funció dels compromisos docents i com a investigador que assumeixi el professor emèrit.
  »Es pot escollir una de les possibilitats següents:
  »a) Si el professor assumeix una capacitat docent de trenta hores i el compromís d’una publicació científica (per any acadèmic) de les considerades per la Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora (CNEAI) en el seu camp científic, es pot sol·licitar una percepció a càrrec de la UIB de l’equivalent a un 50% del sou base corresponent a la categoria de CU.
  »b) Si el professor assumeix una capacitat de seixanta hores i el compromís d’una publicació científica (per any acadèmic) de les considerades per la CNEAI en el seu camp científic o participa en un projecte de recerca competitiu vigent, es pot sol·licitar una percepció a càrrec de la UIB de l’equivalent a un 100% del sou base corresponent a la categoria de CU.
  »c) Si el professor assumeix una capacitat docent de seixanta hores i és investigador principal d’un projecte d’investigació competitiu o contracte d’investigació que reportin uns overheads totals superiors a la meitat del cost anual estipulat per a una plaça de catedràtic d’universitat, es pot sol·licitar una percepció a càrrec de la UIB de l’equivalent a un 150% del sou base corresponent a la categoria de CU.
  »2. En tot cas, sempre es pot sol·licitar el nomenament com a professor emèrit sense cap retribució per part de la UIB, especialment quan el professor no assumeixi cap compromís específic més enllà d’una col·laboració general amb les tasques que li encomanin des de la direcció del departament al qual pertanyi.
  »3. La capacitat docent (de trenta o seixanta hores) serà comptabilitzada al professor i al departament, com per a la resta de professorat, sense possibles reduccions d’aquesta capacitat. És recomanable que la docència assignada al professor emèrit sigui preferentment de postgrau o d’estudis de doctorat.
  »4. El cost econòmic de les retribucions del professor emèrit es comptabilitzarà a la plantilla del departament mentre duri el contracte.
  »5. L’incompliment de les condicions estipulades amb el professor emèrit, de manera injustificada, comportarà la revisió de les retribucions acordades, segons la relació de compromisos i retribucions que es preveuen en aquest article.»
 6. S’hi introdueix una disposició addicional segona, amb el consegüent canvi de numeració de l’anterior. El text és el següent:
  «Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta normativa apareguin en gènere masculí, s'han d'entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.»
 7. Se’n suprimeix la disposició transitòria.

Article 2

Es disposa la publicació com a annex de l’articulat íntegre resultant de la modificació de l’Acord normatiu 7251/2005.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única

Els professors de la Universitat de les Illes Balears que a l’entrada en vigor d’aquest reglament tinguin la condició d’emèrit estaran subjectes a les previsions de l’acord normatiu vigent en el moment de llur contractació.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Article 1

La Universitat de les Illes Balears pot nomenar professors emèrits, amb dedicació a temps complet, amb caràcter temporal i en règim laboral, entre els professors jubilats de la Universitat que hagin prestat serveis destacats a la Universitat.

Article 2

Perquè un professor jubilat pugui ser contractat com a professor emèrit de la Universitat de las Illes Balears és necessari:

Haver prestat, almenys, deu anys de servei a la Universitat de les Illes Balears. En qualsevol cas, el servei a la Universitat ha de ser equivalent a la dedicació a temps complet.
Estar en possessió del títol de doctor amb almenys vint anys d’antiguitat.
Tenir tres quinquennis de docència amb avaluacions positives i tres sexennis d’investigació.
Haver arribat a l’edat de jubilació a la Universitat de les Illes Balears.
Estar jubilat i tenir menys de setanta-cinc anys.

Article 3

 1. La petició de nomenament com a professor emèrit correspon al departament al qual pertany el professor proposat, i l’ha de realitzar abans del 31 de desembre de l’any acadèmic anterior al qual el professor hagi de tenir aquesta condició.
 2. El consell de departament ha de pronunciar-se en sessió plenària, a l’ordre del dia de la convocatòria de la qual ha de figurar expressament la proposta de nomenament.
 3. La proposta s’ha de trametre al Rector de la Universitat, que la sotmetrà a la consideració del Consell de Govern. La proposta ha d’anar necessàriament acompanyada de la documentació següent:
  1. Curriculum vitae del professor aspirant, amb una exposició detallada del seu historial acadèmic, fent especial referència als serveis prestats a la Universitat de les Illes Balears, a la feina desenvolupada en l’àmbit de la docència i a les seves aportacions en el camp de la investigació en l’àrea de coneixement de la qual es tracti.
  2. Informe motivat del departament.

Article 4

El Consell de Govern, en vista de les propostes presentades, pot acordar o denegar el nomenament com a professor emèrit de la Universitat de les Illes Balears. A aquest efecte, tenen la consideració de mèrits rellevants els següents:

 1. Els anys de servei a la Universitat i especialment els prestats a la Universitat de les Illes Balears.
 2. La feina desenvolupada en l’àmbit de la docència, com poden ser els cursos impartits o els resultats de l’avaluació de l’activitat docent.
 3. La feina desenvolupada en l’àmbit de la investigació:
  • Creació i direcció de grups d’investigació.
  • Articles, treballs, llibres i monografies publicats.
  • Ponències i comunicacions presentades a congressos i reunions científiques.
  • Tesis doctorals dirigides al llarg de la vida acadèmica.
  • Projectes d’investigació finançats per institucions i organismes públics i privats.
  • Resultats de l’avaluació de l’activitat en investigació.
 4. L’exercici de càrrecs acadèmics.
 5. Les estades en institucions científiques i acadèmiques rellevants.

Article 5

La durada dels contractes que es formalitzin amb els professors emèrits, que han d'especificar llurs obligacions acadèmiques, és de tres anys no renovables.

Article 6

No obstant l’extinció de la relació contractual, la condició de professor emèrit és vitalícia, a efectes honorífics. En qualsevol cas, i sempre que el departament afectat així ho acordi, un cop extingit el contracte els professors emèrits poden seguir prestant la seva col·laboració voluntària i gratuïta, utilitzant per a això els mitjans disponibles.

Article 7

El nomenament com a professor emèrit, a més del caràcter honorífic i d’altres drets que comporta, implica que aquests professors puguin realitzar tot tipus de col·laboracions amb la Universitat de les Illes Balears. Els departaments poden assignar-los obligacions docents, d’investigació i de permanència diferents dels règims de dedicació de la resta de professorat i, preferentment, la realització de seminaris i cursos monogràfics d’especialització.

Article 8

Els professors emèrits no poden exercir cap càrrec acadèmic.

Article 9

El nombre de professors contractats emèrits no pot ser superior, en cap cas, al tres per cent de la plantilla del professorat dels cossos docents universitaris de la Universitat de les Illes Balears.

Article 10

 1. Sempre que no se superin els límits retributius màxims fixats a la normativa sobre retribucions del professorat universitari, a la petició del departament es pot sol·licitar una retribució per al professor emèrit per la seva relació contractual amb la Universitat de les Illes Balears compatible amb la percepció de la pensió de jubilació, que estarà en funció dels compromisos docents i com a investigador que assumeixi el professor emèrit.
  Es pot escollir una de les possibilitats següents:
  1. Si el professor assumeix una capacitat docent de trenta hores i el compromís d’una publicació científica (per any acadèmic) de les considerades per la Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora (CNEAI) en el seu camp científic, es pot sol·licitar una percepció a càrrec de la UIB de l’equivalent a un 50% del sou base corresponent a la categoria de CU.
  2. Si el professor assumeix una capacitat de seixanta hores i el compromís d’una publicació científica (per any acadèmic) de les considerades per la CNEAI en el seu camp científic o participa en un projecte de recerca competitiu vigent, es pot sol·licitar una percepció a càrrec de la UIB de l’equivalent a un 100% del sou base corresponent a la categoria de CU.
  3. Si el professor assumeix una capacitat docent de seixanta hores i és investigador principal d’un projecte d’investigació competitiu o contracte d’investigació que reportin uns overheads totals superiors a la meitat del cost anual estipulat per a una plaça de catedràtic d’universitat, es pot sol·licitar una percepció a càrrec de la UIB de l’equivalent a un 150% del sou base corresponent a la categoria de CU.
 2. En tot cas, sempre es pot sol·licitar el nomenament com a professor emèrit sense cap retribució per part de la UIB, especialment quan el professor no assumeixi cap compromís específic més enllà d’una col·laboració general amb les tasques que li encomanin des de la direcció del departament al qual pertanyi.
 3. La capacitat docent (de trenta o seixanta hores) serà comptabilitzada al professor i al departament, com per a la resta de professorat, sense possibles reduccions d’aquesta capacitat. És recomanable que la docència assignada al professor emèrit sigui preferentment de postgrau o d’estudis de doctorat.
 4. El cost econòmic de les retribucions del professor emèrit es comptabilitzarà a la plantilla del departament mentre duri el contracte.
 5. L’incompliment de les condicions estipulades amb el professor emèrit, de manera injustificada, comportarà la revisió de les retribucions acordades, segons la relació de compromisos i retribucions que es preveuen en aquest article.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera

El règim jurídic i acadèmic aplicable als professors emèrits és el que estigui determinat a la legislació, als Estatuts de la Universitat de les Illes Balears i a més normatives infraestatutàries que siguin aplicables.

Segona

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta normativa apareguin en gènere masculí, s'han d'entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

DISPOSICIÓ FINAL

Única

La present normativa entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Palma, 13 de juny de 2014
El Rector,
Llorenç Huguet