logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 389 - Any  XXIX - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 18 d'octubre de 2013
Consell de Direcció

10775. ACORD EXECUTIU del dia 8 d'octubre de 2013 pel qual es crea la Comissió de Tecnologies de la Informació de la UIB.

El 2011 es va definir un nou procediment per sol·licitar projectes de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), segons el qual el Consell de Direcció determina la cartera anual de projectes que ha de desenvolupar el personal del Centre de Tecnologies de la Informació atenent les sol·licituds rebudes electrònicament i l’alineació d’aquestes amb els objectius estratègics i tàctics de la UIB.

L’aplicació d’aquest procediment durant els dos darrers anys ha suposat una millora en la gestió de les necessitats de les tecnologies de la informació per part de la comunitat universitària. Amb tot, per altra banda, l’experiència aconsella d’introduir-hi alguns canvis que en potenciïn l’eficàcia i eficiència, així com d’agilitzar la tramitació i aprovació dels projectes necessaris per donar la millor resposta possible a aquestes necessitats.

Per tot això, el Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d'avui, fent ús de les competències que li atribueix l'article 27.1.a) i h) dels Estatuts d’aquesta universitat, ha acordat de crear la Comissió de Tecnologies de la Informació, en els termes següents:

Article 1. Creació

Es crea la Comissió de Tecnologies de la Informació de la Universitat de les Illes Balears.

Article 2. Competències

Són competències de la Comissió de Tecnologies de la Informació:

  1. Elaborar la cartera de projectes de tecnologies de la informació anual de la Universitat de les Illes Balears per proposar-la al Consell de Direcció.
  2. Planificar i prioritzar els canvis que es produeixin a la cartera de projectes aprovada per a l’any corrent.
  3. Totes les altres funcions que hom li atribueix.

Article 3. Composició

La composició de la Comissió de Tecnologies de la Informació és la següent:

  1. El delegat del Rector, que la presidirà.
  2. El vicerector d’Economia i Infraestructures.
  3. La Gerent.
  4. La directora del Centre de Tecnologies de la Informació.

Article 4. Funcionament

  1. La Comissió de Tecnologies de la Informació es reunirà sempre que sigui convocada pel president amb quaranta-vuit hores d’antelació com a mínim, i en tot cas, un mínim de tres vegades l’any.
  2. El president de la Comissió de Tecnologies de la Informació pot convocar a les reunions altres membres de la Universitat a fi de tractar temes específics que els afectin.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

Aquest acord executiu entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 8 d’octubre de 2013
El Rector
Llorenç Huguet