logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 389 - Any  XXIX - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 18 d'octubre de 2013
Consell de Direcció

10774. ACORD EXECUTIU del dia 1 d'octubre de 2013 pel qual s'aprova el projecte SmartUIB.

La Universitat de les Illes Balears aposta per l’eficiència i la sostenibilitat, per la innovació i per la transferència del coneixement, de la tecnologia i del capital humà que genera. El campus de la UIB és com una petita ciutat amb unes característiques úniques per esdevenir, a través de la formació dels alumnes, un escenari privilegiat per experimentar amb el futur.

Per tot això, el Consell de Direcció, a la sessió del dia d’avui, fent ús de les competències que li atribueix l'article 27.1.a) i h) dels Estatuts de la Universitat, ha acordat d’aprovar el projecte SmartUIB, en els termes següents:

Article 1. Definició

L’SmartUIB és un projecte estratègic transversal en el qual la tecnologia té un paper important, però no únic. L’SmartUIB és un marc perquè des de tota l’estructura i el govern de la Universitat (òrgans de govern i representació, centres, departaments, instituts universitaris, seus universitàries, serveis, etc.) es puguin proposar projectes per transformar el campus de la UIB en un campus intel·ligent en qualsevol dels eixos que defineixen una smart city: economia, mobilitat, ecosistema, ciutadania, vida i governança.

Article 2. Objectius

L’SmartUIB coordinarà els esforços de la comunitat universitària (PDI, estudiants i PAS) amb l’ajuda d’entitats i institucions, públiques i privades, interessades, amb els objectius següents:

 1. Millorar l'eficiència de la UIB fent més amb menys i reduint les despeses de manteniment del campus.
 2. Desenvolupar tecnologies intel·ligents per transferir a la societat.
 3. Millorar l’ocupabilitat de l’alumnat formant-lo amb un esperit innovador i emprenedor.

Article 3. Finançament

Tot i que el Consell de Direcció, en la mesura de les disponibilitats pressupostàries, pot assignar recursos econòmics al projecte, l’SmartUIB no té cap pressupost inicial perquè pretén finançar-se a partir dels seus resultats: estalvis en les despeses del manteniment del campus, fons europeus, overheads, etc.

En qualsevol cas, el Consell de Direcció regularà les assignacions pressupostàries per al projecte d’acord amb els resultats obtinguts de la seva aplicació.

Article 4. Comissió de seguiment

 1. El seguiment del projecte el farà una comissió formada per:
  1. El doctor Jordi Llabrés Bordoy, vicerector d’Innovació i Transferència, president titular.
  2. El doctor Xavier Varona Gómez, delegat del Rector, president suplent.
  3. El doctor Antoni Aguiló Pons, vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable.
  4. El doctor Bartomeu J. Serra Cifre, catedràtic d’universitat de l’àrea Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, director del projecte.
  5. El doctor Bartomeu Alorda Ladaria, professor contratat doctor de l’àrea Tecnologia Electrònica del Departament de Física.
  6. El doctor Joan Muñoz Gomila, professor col·laborador de l’àrea Construccions Arquitectòniques del Departament de Física.
  7. La senyora Maria Isabel Barceló Villanueva, directora del Centre de Tecnologies de la Informació.
  8. El senyor Antonio Sola Venteo, tècnic superior adscrit a l’àrea de xarxes i comunicacions del Centre de Tecnologies de la Informació, secretari tècnic.
 2. Les funcions bàsiques d’aquesta comissió són:
  1. Avaluar els resultats obtinguts dels projectes realitzats en el marc de l’SmartUIB.
  2. Informar i assessorar el Consell de Direcció en els diversos àmbits (inversions, planificació d’estudis, política d’investigació, innovació i transferència) perquè pugui prendre les decisions oportunes per assolir els objectius del projecte.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest acord apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

Aquest acord executiu entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 1 d’octubre de 2013
El Rector
Llorenç Huguet