logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 355 - Any  XXVII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 18 de novembre de 2011
Rectorat

10022. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 15 de novembre de 2011 per la qual es fa pública l’adjudicació de les places convocades per a la provisió de llocs de treball pel sistema de lliure designació entre el personal funcionari d’aquesta universitat.

Una vegada examinades les sol·licituds presentades per cobrir les places convocades per a la provisió de llocs de treball pel sistema de lliure designació entre el personal funcionari d’aquesta universitat, segons la Resolució del Rectorat del dia 30 de setembre de 2011, aquest Rectorat, d’acord amb la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i els Estatuts de la Universitat, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB del 22), i d’acord amb la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, el que disposen les bases de la convocatòria i la resta de normativa vigent que sigui aplicable, resol:

Primer. Adjudicar els llocs de treball convocats pel sistema de lliure designació d’acord amb l’annex d’aquesta resolució.

Segon. La presa de possessió de la nova destinació es farà de conformitat amb el que estableix la base 3.3 de la convocatòria.

Tercer. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, s’hi pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució, de conformitat amb el que disposa l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Sens perjudici del que s'ha indicat al paràgraf anterior, es pot recórrer contra aquesta resolució, potestativament, davant l'òrgan que l'ha dictada, de conformitat amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució. En aquest cas no es pot interposar recurs contenciós administratiu fins que no s'hagi resolt expressament el recurs de reposició interposat o s’hagi desestimat.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Codi plaça Denominació del lloc Unitat Subgrup Nivell Cos* Compl. específic Compl. productivitat Adjudicatari
856 Cap del servei Centre de Tecnologies de la Informació de la UIB A2 26 CE 22.383,14 2.790,95 Barceló Villanueva, Maria Isabel
187 Cap de negociat Edifici Ramon Llull C2 18 CE 1.940.21 4.938,92 Barceló Simó, Gabriel

* CE: cossos específics

Palma, 15 de novembre de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas