logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 355 - Any  XXVII - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 18 de novembre de 2011
Rectorat

10023. CORRECCIÓ d’errors de l’Acord executiu 9957/2011, pel qual s’aprova el programa d’ajut a la mobilitat del professorat dels màsters universitaris de la Universitat de les Illes Balears.

Advertits d’un error comès a la disposició transitòria de l’Acord executiu 9957/2011, pel qual s’aprova el programa d’ajut a la mobilitat del professorat dels màsters universitaris de la Universitat de les Illes Balears, tot seguit s’indica la rectificació oportuna.

On diu: «Durant l’any acadèmic 2011-12 el termini per presentar les sol·licituds és de quinze dies a partir de l’endemà de la publicació d’aquest acord al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears

Ha de dir: «Durant l’any acadèmic 2011-12 el termini per presentar les sol·licituds finalitzarà el dia 30 de novembre de 2011.»

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 8 de novembre de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas