logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 355 - Any  XXVII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 18 de novembre de 2011
Rectorat

10020. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia de 8 novembre de 2011 per la qual es nomena director de l'Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d’Eivissa el professor Juan José Montaño Moreno.

Amb les funcions que em confereixen els articles 38.1.g) i 73.2 dels Estatuts de la Universitat i a proposta de la consellera executiva del Departament d’Educació, Cultura i Patrimoni del Consell d’Eivissa, com a representant de la institució titular de l’Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d’Eivissa, adscrita a la Universitat de les Illes Balears, nomèn director del centre esmentat el professor Juan José Montaño Moreno, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 8 de novembre de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas

Sr. Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat i Sra. Gerent de la Universitat.