logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 355 - Any  XXVII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 18 de novembre de 2011
Rectorat

10019. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 8 de novembre de 2011 per la qual es disposa que el senyor Joan B. Garau Vadell cessi com a director de l’Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d’Eivissa.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i de conformitat amb el que estableix el Reglament de l’Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d’Eivissa, dispòs que el senyor Joan B. Garau Vadell cessi com a director de l’escola esmentada, el qual continua en funcions fins al nomenament i presa de possessió del nou director.

Així mateix es fa constar l’agraïment pels serveis prestats mentre ha exercit el càrrec en el qual cessa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 8 de novembre de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas

Sr. Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat i Sra. Gerent de la Universitat.