logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 355 - Any  XXVII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 18 de novembre de 2011
Rectorat

10018. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 7 de novembre de 2011 per la qual es prorroga la comissió de serveis de la senyora Apol·lònia Maria Capó Siquier, que cobreix un lloc de treball vacant a la plantilla d’aquesta universitat adscrit al Servei d’Alumnes, plaça codi 40.

Amb les funcions que em confereix l’article 38 dels Estatuts de la Universitat i en virtut del que preveu l’article 82 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, atesa la necessitat urgent de cobrir llocs de treball vacants, es prorroga la comissió de serveis de la senyora Apol·lònia Maria Capó Siquier al lloc de treball codi de plaça 40, nivell 16, al Servei d’Alumnes, amb efectes econòmics i administratius del dia 12 de novembre de 2011 al dia 11 de maig de 2012.

La senyora Apol·lònia Maria Capó Siquier, durant la comissió de serveis, percebrà les retribucions a càrrec dels crèdits inclosos en els programes en què figuri dotat el lloc de treball que realment ocupa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 7 de novembre de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas

Sra. Gerent de la Universitat.