logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 355 - Any  XXVII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 18 de novembre de 2011
Rectorat

10015. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 26 d’octubre de 2011 per la qual es declara en situació d’excedència voluntària per cura de fill la senyora Roser Belmonte Juan.

Amb les funcions que em confereix l’article 38 dels Estatuts d’aquesta universitat, d’acord amb l’article 46.3 del Reial decret 1/1995, de 24 de març, i a petició de la interessada, declar en situació d’excedència per cura de fill la senyora Roser Belmonte Juan, professora associada del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, amb efectes econòmics i administratius del dia 9 de desembre de 2011 al dia 8 de febrer de 2012.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 26 d’octubre de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas

Sr. Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, Sra. Directora del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica i Sra. Gerent de la Universitat.