logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 355 - Any  XXVII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 18 de novembre de 2011
Rectorat

10014. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 19 d’octubre de 2011 per la qual es destina en comissió de serveis el senyor Miguel Ángel Quiles Evans per ocupar el lloc de treball de responsable d’àrea del Centre de Tecnologies de la Informació de la UIB, plaça codi 223.

Amb les funcions que em confereix l’article 38 dels Estatuts de la Universitat i en virtut del que preveu l’article 82 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, atesa la necessitat urgent de cobrir llocs de treball vacants, destín en comissió de serveis el senyor Miguel Ángel Quiles Evans per ocupar el lloc de treball de responsable d’àrea del Centre de Tecnologies de la Informació de la UIB, codi de plaça 223, nivell 21, amb efectes econòmics i administratius del dia 20 d’octubre de 2011 i per un període de tres mesos.

El senyor Miguel Ángel Quiles Evans, durant la comissió de serveis, percebrà les retribucions a càrrec dels crèdits inclosos en els programes en què figuri dotat el lloc de treball que realment ocupa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 19 d’octubre de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas

Sra. Gerent de la Universitat.