logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 355 - Any  XXVII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 18 de novembre de 2011
Rectorat

10013. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 18 d’octubre de 2011 per la qual es nomena col·laborador honorífic del Departament de Filosofia i Treball Social el senyor Jaume Ferrà Rotger.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l'article 97 dels Estatuts de la Universitat i per acord del Consell de Govern del dia d'avui, nomèn el senyor Jaume Ferrà Rotger col·laborador honorífic del Departament de Filosofia i Treball Social per a l’any acadèmic 2011-12.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 18 d’octubre de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas

Sr. Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, Sr. Director del Departament de Filosofia i Treball Social i Sra. Gerent de la Universitat.