logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 355 - Any  XXVII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 18 de novembre de 2011
Rectorat

10016. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 26 d’octubre de 2011 per la qual es modifica la Resolució del Rectorat 9627/2010, de 25 de novembre.

En ús de les atribucions que em confereix l'article 38.u) dels Estatuts de la Universitat i ateses les substitucions realitzades en la relació d'alumnes col·laboradors publicada a la Resolució del Rectorat 9627/2010, de 25 de novembre, per la qual es fa públic el resultat definitiu de la selecció d’alumnat col·laborador del Servei de Biblioteca i Documentació per al curs 2009-2010 (FOU núm. 441, de 17 de desembre), resolució corregida mitjançant la Correcció d'error 9674/2010, de 21 de desembre, acord de modificar i actualitzar la resolució esmentada. Per tant, el resultat definitiu de la selecció d'alumnes col·laboradors del Servei de Biblioteca i Documentació per al curs 2010-11 és el següent:

Codi Nre. de places Edifici Alumnes seleccionats Tutor/a
SBD1 1 Ramon Llull (horabaixa) Alejandro Arroyo Varela Director del Servei de Biblioteca i Documentació
SBD2 1 Mateu Orfila i Rotger (matí) Joan Bernat Esteva Director del Servei de Biblioteca i Documentació
SBD3 1 Gaspar Melchor de Jovellanos (matí) Zhana Petrova Ignatova Director del Servei de Biblioteca i Documentació
SBD4 1 Gaspar Melchor de Jovellanos (horabaixa) Alejandro Sándigo Fiol Director del Servei de Biblioteca i Documentació
SBD5 1 Guillem Cifre de Colonya (matí) Hugo García Alba Director del Servei de Biblioteca i Documentació
SBD6 1 Anselm Turmeda (matí) Albert Lozano Roger Director del Servei de Biblioteca i Documentació

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 26 d’octubre de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas