logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 355 - Any  XXVII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 18 de novembre de 2011
Rectorat

10001. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 15 de novembre de 2011 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 18 d’octubre de 2011.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 18 d’octubre de 2011, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Entitat Responsable Objecte Contingut econòmic Aprovació del Consell de Direcció Data de la signatura Vigència
Banca March Maria Juan (vicerectora d’Estudiants) Addenda de modificació del conveni amb ref. 1624, signat el 19.02.2008, amb la qual se’n modifiquen les clàusules primera, tercera i onzena 20.09.2011 04.11.2011 n. e.
Fundació Orizonia Víctor Cerdà (vicerector de Política Científica i Innovació) Creació de la Càtedra Orizonia d’Investigació i Transferència del Coneixement 30.000 euros 04.10.2011 10.11.2011 Fins al curs 2016-17
Col·legi Oficial d’Aparella-dors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Mallorca Mateu Servera (vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat) Pròrroga expressa del conveni 2175, signat el 18.10.2011 per impartir el curs d’adaptació del títol de grau d’Enginyeria d’Edificació Previsions de la tercera clàusula 26.09.2011 26.09.2011 Un any acadèmic, prorrogable de forma expressa
Diverses entitats (model) CEP Pràctiques en empreses i institucions per a estudiants d’estudis oficials de postgrau (màsters i doctorat, amb beca) Previsions del quart pacte 11.10.2011 Un any acadèmic, automàticament renovable pel mateix període

Palma, 15 de novembre de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas