logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 355 - Any  XXVII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 18 de novembre de 2011
Rectorat

10002. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 14 d’octubre de 2011 per la qual es prorroga la comissió de serveis de diversos funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla d’aquesta universitat.

Amb les funcions que em confereix l’article 38 dels Estatuts de la Universitat i en virtut del que preveu l’article 82 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, atesa la necessitat urgent de cobrir llocs de treball vacants, es prorroga la comissió de serveis als funcionaris de carrera que s’indiquen a l’annex, amb els efectes econòmics i administratius que s’hi detallen i per un període de sis mesos.

Aquests funcionaris, durant la comissió de serveis, percebran les retribucions a càrrec dels crèdits inclosos en els programes en què figuri dotat el lloc de treball que realment ocupen.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Cognoms i nom Codi plaça Unitat/Servei Cos Subgrup Nivell Data d’inici de la pròrroga Data de fi de la pròrroga
Jiménez Herranz, Juan Cristóbal 713 Centre de Tecnologies de la Informació de la UIB CE A2 22 21-10-11 20-04-12
Oliva Suárez, Maria 166 Centre de Tecnologies de la Informació de la UIB CE C1 22 21-10-11 20-04-12
Pou Puigserver, Maria Assumpció 517 Rectorat CG C2 16 20-10-11 19-04-12
Subias Cano, Rosa 2021 Servei d’Alumnes CG C1 18 01-11-11 30-04-12

CG: cossos generals
CE: cossos específics

Palma, 14 d’octubre de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas

Sra. Gerent de la Universitat.