logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 355 - Any  XXVII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 18 de novembre de 2011
Consell de Direcció

9991. ACORD EXECUTIU del dia 11 d’octubre de 2011 pel qual es desenvolupa la normativa de coneixement de la llengua anglesa als estudis de grau.

Tots els plans dels estudis verificats de grau de la Universitat de les Illes Balears incorporen el requisit del coneixement de la llengua anglesa (o d’una altra llengua estrangera en el cas del grau d’Estudis Anglesos). Més concretament, l’article 21 de l’Acord normatiu 9386/2010, de 16 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 328, de 23 d’abril), indica: «Per a l’obtenció de cadascuna de les titulacions de grau de la UIB és necessari demostrar que s’ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d’acord amb el desenvolupament que es farà d’aquest requisit en cada pla d’estudis.»

L’Acord executiu 9617/2010, de 2 de novembre, pel qual es regula el coneixement de la llengua anglesa als estudis de grau (FOU núm. 341, de 17 de desembre), estableix quatre vies perquè els estudiants puguin complir el requisit: a) aprovar una assignatura d’anglès específic del pla d’estudis de grau de què estiguin matriculats, b) superar una prova d’anglès, c) presentar un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti que s’ha assolit un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MERC, i d) superar un determinat nombre d’assignatures impartides en anglès dintre de les pròpies titulacions.

El que no preveu explícitament l’acord executiu esmentat és la possibilitat d’aconseguir el nivell equivalent de domini de la llengua anglesa a través dels crèdits de mobilitat, quan precisament l’estudiant rep formació en una llengua estrangera durant aquest període formatiu, tot i que implícitament es podria admetre compresa a l’apartat d) esmentat.

Per tant, en funció de la situació exposada, ateses les competències que l’Acord executiu 9617/2010, de 2 de novembre, atorga al Consell de Direcció de la UIB, i seguint l’article 27.1.a) i h) dels Estatuts d'aquesta universitat, aquest òrgan, a la sessió del dia d’avui, ha acordat de desenvolupar la normativa de coneixement de la llengua anglesa als estudis de grau a través dels crèdits de mobilitat, en el sentit següent:

Article únic. Obtenció del domini de llengua anglesa mitjançant la superació d’un determinat nombre d’assignatures cursades en anglès a través d’un programa de mobilitat

  1. De manera anàloga al que estableix l’article 5 de l’Acord executiu 9617/2010, de 2 de novembre, l’estudiant que a través d’un programa de mobilitat hagi superat un mínim de 18 crèdits en assignatures oficials de grau impartides en llengua anglesa obtindrà el reconeixement de la competència de domini de la llengua anglesa quan, havent-lo sol·licitat a la comissió de reconeixement i transferència de crèdits de la seva titulació, aquesta comissió l’hi atorgui, reconeixement que també farà constar al seu expedient acadèmic.
  2. Per tal que la comissió de reconeixement i transferència de crèdits atorgui l’esmentat reconeixement de domini de la llengua anglesa, cal que l’estudiant aporti un document acreditatiu que, amb independència del país on hagi realitzat el programa de mobilitat, garanteixi que efectivament tota la docència dels crèdits superats s’ha impartit en anglès.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Obtenció del domini d’una altra llengua estrangera en el grau d’Estudis Anglesos

Les mateixes condicions indicades a l’article anterior seran aplicables als estudiants del grau d’Estudis Anglesos, però referides sempre a una llengua diferent de l’anglès.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

El present acord entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 11 d’octubre de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas