logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 355 - Any  XXVII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 18 de novembre de 2011
Consell de Direcció

9992. ACORD EXECUTIU del dia 2 de novembre de 2011 pel qual es modifica l’Acord executiu 8920/2009, de 13 de gener, pel qual es crea la Comissió de Qualitat de la Universitat de les Illes Balears.

La progressiva implantació dels títols de grau i postgrau adaptats a l’espai europeu d’educació superior (EEES) i l’aplicació del sistema de garantia intern de qualitat (SGIQ) als esmentats títols, així com les modificacions produïdes en els òrgans de govern de la UIB, fan necessària la modificació de la normativa que regula la Comissió de Qualitat de la Universitat de les Illes Balears.

Així doncs i d’acord amb el que s’ha plantejat, el Consell de Direcció de la UIB, a la sessió del dia d’avui, fent ús de les competències que li atribueix l’article 27.1.a) i h) dels Estatuts d'aquesta universitat, ha acordat de modificar l’Acord executiu 8920/2009, de 13 de gener, pel qual es crea la Comissió de Qualitat de la Universitat de les Illes Balears.

Article 1

Tot seguit s’expressa com queden modificats els articles que s’indiquen.

 1. Es modifica la redacció de l’article 2, que queda de la forma següent:
  «La Comissió de Qualitat de la Universitat de les Illes Balears la integren les persones següents:
  »a) La Rectora.
  »b) El Secretari General (que actuarà com secretari de la Comissió).
  »c) La Gerent.
  »d) El vicerector de Docència i Qualitat.
  »e) El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat.
  »f) El vicerector de Postgrau i Formació Permanent.
  »g) El president del Consell Social.
  »h) El director del Centre d’Estudis de Postgrau.
  »i) La directora del Servei d’Estadística i Qualitat Universitària.
  »j) Tres degans o directors d’escola (triats pel Consell de Direcció).
  »k) Un membre del personal d'administració i serveis (triat pel Consell de Direcció).
  »l) Un representant dels alumnes (triat pel Consell de Direcció).
  »m) Un representant dels graduats (triat pel Consell de Direcció).
  »n) Altres que pugui designar la Rectora de la Universitat.»
 2. Es modifica la redacció de l’article 5, al qual es dóna una nova rúbrica i un nou contingut. A partir d’ara té aquesta nova redacció:
  «Article 5. Funcionament de la CQUIB
  »1. La Comissió de Qualitat de la Universitat de les Illes Balears pot funcionar en ple o en comissions de treball.
  »2. El ple de la Comissió de Qualitat de la Universitat de les Illes Balears es reunirà, almenys, una vegada l’any de forma ordinària.»

Article 2

Es disposa la publicació com a annex del text íntegre resultant de la modificació de l’Acord executiu 8920/2009.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Article 1. Creació i finalitat

 1. Es crea la Comissió de Qualitat de la Universitat de les Illes Balears, com a òrgan permanent de la Universitat de les Illes Balears.
 2. La finalitat bàsica d’aquesta comissió és la correcta implantació, gestió i coordinació i el seguiment dels títols oficials de la Universitat de les Illes Balears.

Article 2. Composició

La Comissió de Qualitat de la Universitat de les Illes Balears la integren les persones següents:

 1. La Rectora.
 2. El Secretari General (que actuarà com secretari de la Comissió).
 3. La Gerent.
 4. El vicerector de Docència i Qualitat.
 5. El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat.
 6. El vicerector de Postgrau i Formació Permanent.
 7. El president del Consell Social.
 8. El director del Centre d’Estudis de Postgrau.
 9. La directora del Servei d’Estadística i Qualitat Universitària.
 10. Tres degans o directors d’escola (triats pel Consell de Direcció).
 11. Un membre del personal d'administració i serveis (triat pel Consell de Direcció).
 12. Un representant dels alumnes (triat pel Consell de Direcció).
 13. Un representant dels graduats (triat pel Consell de Direcció).
 14. Altres que pugui designar la Rectora de la Universitat.

Article 3. Funcions

Les funcions de la Comissió de Qualitat de la Universitat de les Illes Balears són les següents:

 1. Impulsar la millora contínua de la Universitat de les Illes Balears.
 2. Definir i revisar la política de qualitat de la UIB i elevar al Consell de Govern, per a l’aprovació pertinent, els aspectes del SGIQ que així ho exigeixin.
 3. Definir i revisar la política de qualitat del professorat de la UIB i elevar al Consell de Govern, per a l’aprovació pertinent, els acords que així ho requereixin.
 4. Millorar contínuament els procediments generals de la Universitat i de les unitats, els centres o els serveis que afectin la qualitat dels títols oficials.
 5. Coordinar la implantació del SGIQ de la UIB.
 6. Rebre la memòria anual de seguiment, avaluació i millora del títol i proposar accions de millora, la modificació del pla d'estudis o l'eventual extinció del títol.
 7. Rebre i coordinar els plans de millora aprovats per les juntes de facultat o escola, fruit de revisions de les comissions de garantia de qualitat de les diverses titulacions, les auditories internes o externes, els processos d'avaluació institucional, els processos d'avaluació de seguiment, etc.

Article 4. Ratificació de les decisions

Atès que la Comissió de Qualitat de la Universitat de les Illes Balears no és un òrgan executiu, les seves decisions es prendran per consens i s’elevaran al Consell de Direcció i/o al Consell de Govern, per a la ratificació escaient.

Article 5. Funcionament de la CQUIB

 1. La Comissió de Qualitat de la Universitat de les Illes Balears pot funcionar en ple o en comissions de treball.
 2. El ple de la Comissió de Qualitat de la Universitat de les Illes Balears es reunirà, almenys, una vegada l’any de forma ordinària.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest acord apareguin en gènere masculí o femení, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Palma, 2 de novembre de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas