logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 352 - Any  XXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 de setembre de 2011
Rectorat

9937. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 21 de juliol de 2011 per la qual es nomena col·laboradora honorífica del Departament de Biologia la senyora Magdalena Iglesias Marroig.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l'article 97 dels Estatuts de la Universitat i per acord del Consell de Govern del dia d'avui, nomèn la senyora Magdalena Iglesias Marroig col·laboradora honorífica del Departament de Biologia per a l’any acadèmic 2011-2012.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 21 de juliol de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas

Sr. Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, Sr. Director del Departament de Biologia i Sra. Gerent de la Universitat.