FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XXVI
Núm. 347
Divendres, 15 d'abril de 2011
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
DISPOSICIONS GENERALS
Consell de Direcció
9741. ACORD EXECUTIU del dia 7 de febrer de 2011 pel qual s’estableixen directrius per a l’aplicació del pla d’acció tutorial.

L’Acord normatiu 8879/2008, de 19 de desembre, pel qual s’aprova el document que regula el còmput de l’activitat docent del professorat de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 306, de 16 de gener), regula, a l’apartat 2.6, el pla d’acció tutorial (PAT) previst als plans d’estudis verificats dels estudis de grau i de màster. Els problemes derivats de la situació econòmica que afecta la nostra comunitat i tot el nostre entorn dificulten clarament la implantació de moltes de les accions previstes en el procés d’adaptació a l’espai europeu d’educació i superior i, entre aquestes accions, el PAT n’és un exemple.

El present acord pretén, per tant, dos objectius: en primer lloc, garantir que els estudiants de grau i màster podran gaudir d’una acció tutorial, i en segon lloc, garantir-ne la viabilitat per a totes les titulacions atenent les seves importants diferències en nombre d’estudiants matriculats i en nombre de professorat permanent que hi està vinculat. Per tant, la fita d’aconseguir la sostenibilitat i viabilitat del PAT en una situació de decrement de la inversió nominativa transferida a la Universitat i de dificultats de consolidació i creixement de plantilla, obliga a cercar solucions que no tenen una única aplicació per a totes les titulacions. És a dir, el problema suggereix la necessitat de plantejar diferents propostes en funció de les característiques dels conjunts de titulacions. I amb aquest esperit es redacta el present acord.

Ateses les competències que la disposició addicional tercera de l’Acord normatiu 8879/2008, de 19 de desembre, atorga al Consell de Direcció de la UIB, aquest òrgan, a la sessió del dia d’avui i fent ús de les atribucions que li atorga l’article 27.1.a) i h) dels Estatuts d'aquesta universitat, ha acordat d’establir directrius per a l’aplicació del pla d’acció tutorial, en el sentit següent:

Article 1. Aplicació del PAT vigent

1. Per a totes les titulacions de grau i de màster en què la proporció entre el nombre d’estudiants matriculats i el nombre de professorat permanent que hi imparteix docència (amb independència que procedeixi d’un o més departaments) pugui garantir que el PAT pot mantenir la ràtio d’un tutor per cada 20 estudiants, s’aplicarà el PAT. En tot cas, com s’ha fet el present any acadèmic, el Consell de Direcció pot incrementar aquesta ràtio fins a 30 estudiants per cada tutor.

2. El Consell de Direcció definirà les titulacions que s’han d’acollir a aquesta condició oïts els centres que en són responsables.

Article 2. Modificació del PAT i articulació

Per a totes les titulacions de grau i de màster en què, pel nombre d’estudiants matriculats o pel nombre de professorat permanent que hi imparteix docència, no es pot garantir la ràtio de fins a 30:1, o bé aquesta ràtio només engloba part dels estudiants de la titulació, el PAT s’articularà de la manera següent:

1. El Consell de Direcció, d’acord amb els centres responsables de les titulacions, establirà un sistema d’acció tutorial, que serà desenvolupat per a grups grans per professorat especialitzat en acció tutorial (PEAT). Aquest sistema preveurà totes les accions proactives i reactives que haurà de realitzar el PEAT en relació amb els estudiants, que quedaran reflectides en un document aprovat pel Consell de Direcció i les juntes de centre.

2. El Consell de Direcció, oïts els centres responsables, establirà el nombre de PEAT que tindrà cada una de les titulacions, que dependrà, entre altres factors, del nombre total d’estudiants matriculats que no poden gaudir d’un tutor seguint el sistema 30:1.

3. El Consell de Direcció establirà un sistema de redistribució de les hores de docència per als PEAT, de manera que es reduirà la seva capacitat docent per grau i màster. Aquesta reducció de la capacitat no serà mai superior a les 60 hores per curs acadèmic.

4. Els professors que exerciran les funcions del PEAT seran elegits pel degà o director del centre responsable de la titulació entre tots aquells professors que hi tinguin docència assignada i que, a més, hagin fet el mínim de formació que determini el Consell de Direcció. Els degans o directors dels centres responsables poden renovar anualment el professorat que exercirà les funcions de PEAT.

5. El Consell de Direcció pot establir els procediments que estimi oportuns per fer el seguiment de l’acció tutorial dels PEAT. En cas que els informes de seguiment siguin negatius o que no hi hagi el compliment adequat de les funcions i els procediments establerts, el Consell de Direcció sol·licitarà al degà o director del centre responsable de la titulació la substitució del PEAT, que en tot cas perdrà la reducció de la capacitat docent assignada.

Article 3. Reconeixent de les funcions d’acció tutorial

El Consell de Direcció es compromet a fer totes les accions oportunes per tal que tot el professorat que exerceixi funcions d’acció tutorial, ja sigui com a tutor o com a PEAT, pugui veure reconeguda la seva activitat en el marc dels complements docents o altres de similars.

Article 4. Canvi d’adscripció de PAT

1. De manera excepcional, les titulacions a què fa referència l’article 1 d’aquest acord poden sol·licitar d’adscriure’s al sistema que promou l’article 2 per raons justificades, i el Consell de Direcció decidirà en cada cas la viabilitat de la proposta.

2. De la mateixa manera, les titulacions que es veuen obligades a aplicar el sistema que promou l’article 2 poden incorporar-se al sistema descrit a l’article 1 si les possibilitats pressupostàries i acadèmiques ho permeten.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest acord apareguin en gènere masculí o femení, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Segona. Entrada en vigor

El present acord entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 7 de febrer de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas


 

 
Acord anterior
  Acord següent

Acords que fan referència a aquest.