logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 347 - Any  XXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 15 d'abril de 2011
Consell de Direcció

9742. ACORD EXECUTIU del dia 7 de febrer de 2011 pel qual es regula l’activitat docent a les assignatures de les titulacions de grau.

El crèdit europeu que s’aplica a les titulacions de grau implica la consideració de l’activitat docent de l’alumnat des del punt de vista de l’activitat presencial i no presencial, i per analogia determina també el mateix tipus d’activitat en el cas del professorat. Per altra banda, actualment l’activitat docent presencial a les matèries dels estudis de grau és condicionada pels plans d’estudis verificats de cada titulació, pel Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears (Acord normatiu 9386/2010, de 16 de març –FOU núm. 328, de 23 d’abril), pel document que regula el còmput de l’activitat docent del professorat de la UIB (Acord normatiu 8879/2008, de 19 de desembre –FOU núm. 306, de 19 de desembre) i per l’adscripció de les assignatures a la modalitat de Campus Extens Palma.

En el moment de l’elaboració dels plans d’estudis estava previst que el nivell de presencialitat fos més gran els primers cursos i anàs davallant en cursos successius, de la mateixa manera que en termes globals probablement havia de ser més gran en les titulacions de grau que de màster (llevat de les oportunes excepcions). La realitat, però, ha mostrat com la gran majoria de les titulacions verificades de la UIB presenten un pla d’estudis amb assignatures de 6 crèdits amb un nivell de presencialitat del 40 per cent idèntic en tots els cursos. No obstant això, cal reconèixer que hi ha alguna titulació que sí que va preveure la reducció i que en casos particulars ja hi ha assignatures amb una presencialitat més baixa i que d’altres, a causa del seu caràcter eminentment pràctic, hi estan fins i tot per sobre.

En qualsevol cas, l’assignatura tipus de la UIB de grau és una assignatura de 6 crèdits amb una activitat docent presencial del 40 per cent, la qual cosa fa que l’estudiant rebi una mitjana de 4 hores de classe presencial per setmana. Aquesta presencialitat és exactament la mateixa que tenien les assignatures de 6 crèdits LRU dels plans antics a extingir. Tot i això, cal recordar que la modalitat Campus Extens 70/30 (o 75/25 en el seu equivalent a grau) ha permès des de l’any 1997 la reducció d’una hora de les classes presencials de totes les assignatures que s’hi han acollit, tant abans a les de plans antics com ara a les de grau. Aquesta acció s’ha aplicat sempre a partir de la petició expressa de cada professor, sense necessitat de l’opinió dels equips departamentals o deganals, i sense necessitat de cap mena de justificació a posteriori.

Per altra banda, la nova metodologia que ha implicat l’adaptació a l’espai europeu d’educació superior ha suposat un increment en l’activitat docent del professorat i de l’alumnat, especialment pel que fa a l’activitat docent presencial que ha passat a quantificar-se i a valorar-se. Els informes de satisfacció sobre els nous plans, especialment en el cas del grau, han tingut una constant amb la queixa dels estudiants d’un excés de feina setmanal, provocat probablement per una manca d’equilibri entre l’activitat presencial i la no presencial. En un semestre un estudiant que es matricula de les cinc assignatures tipus ja té, d’entrada, una mitjana de 20 hores de classe presencial setmanal, a més de tota la resta d’activitat no presencial. La qual cosa sembla excessiva, almenys en la majoria dels casos.

D’altra banda, l’adaptació a l’espai europeu d’educació superior també ha fet incrementar de manera molt important la tasca docent no presencial del professorat, especialment en els estudis massius: hi ha moltes més activitats per planificar, per elaborar, per corregir, més seguiment individualitzat de l’alumnat, etc. De manera que també en el cas del professorat sembla que l’equilibri entre l’activitat docent presencial i la no presencial no respon a l’esperit de la metodologia de l’adaptació a l’espai europeu d’educació superior.

Així mateix, la disposició addicional tercera de l’Acord normatiu 8879/2008, de 19 de desembre, i la disposició addicional primera de l’Acord normatiu 9386/2010, de 16 de març, faculten el Consell de Direcció per interpretar i desenvolupar les normatives regulades, per a la qual cosa ha de prendre les mesures necessàries i elaborar o adaptar les normatives pertinents, d’acord amb la legislació vigent.

En conseqüència, ateses les competències que les disposicions addicionals tercera i primera, respectivament, dels acords normatius 8879/2008 i 9386/2010 atorguen al Consell de Direcció de la UIB, aquest òrgan, a la sessió del dia d’avui, fent ús de les atribucions que li atorga l’article 27.1.a) i h) dels Estatuts d'aquesta universitat, ha acordat de regular l’activitat docent presencial i no presencial a les assignatures de les titulacions de grau en els termes que s’indiquen tot seguit:

Article 1. Redefinició d’assignatures

Totes les assignatures de les titulacions de grau de 6 crèdits que actualment tenen una activitat presencial definida del 40 per cent (60 hores), els centres responsables les poden redefinir aplicant-los una activitat docent presencial del 30 per cent (45 hores) i una de no presencial del 70 per cent (105 hores).

Per tant, des del punt de vista de l’estudiant això suposarà que rebrà una mitjana de 3 hores de classe presencial per setmana de cada una d’aquestes assignatures. Des del punt de vista del professorat, el còmput de l’activitat docent en aquestes assignatures serà de 60 hores, de les quals 45 seran d’activitat docent presencial i 15 d’activitat docent no presencial.

Article 2. Activitat docent no presencial del professorat

  1. Els centres responsables poden acordar les tasques i activitats que ha de fer el professorat durant les 15 hores que té comptabilitzades d’activitat docent no presencial. Aquesta activitat no presencial pot estar vinculada o no a la utilització de les eines de Campus Extens, segons el que consideri el centre responsable.
  2. Desapareix la modalitat Campus Extens Palma 75/25, en el sentit que ara el fet que un professor faci ús d’aquesta metodologia no li permet directament reduir la presencialitat de la seva assignatura. Aquesta reducció depèn d’un acord global de la seva junta de centre. Això no obstant, el Consell de Direcció es compromet a donar suport a la iniciativa que tot el professorat que faci ús de les tecnologies de la informació com a element de millora i d’innovació docent pugui veure reconeguda la seva activitat en el marc dels complements de docència o en altres de similars.
  3. El Servei de Campus Extens i les seves eines de suport a la docència continuen plenament a l’abast del professorat i de l’alumnat que les vulguin emprar. A més, seguirà vigent la modalitat de Campus Extens 50/50 en les condicions que determini el Consell de Direcció.

Article 3. Manteniment del nivell de presencialitat

Les assignatures que ja estan aprovades als plans d’estudis perquè s’imparteixin amb un nivell de presencialitat per davall del 40 per cent es mantindran amb la mateixa presencialitat i el mateix còmput d’activitat docent per al professorat. Igualment les assignatures que de manera excepcional es presentaran al pla d’estudis amb una presencialitat superior al 40 per cent, atenent fonamentalment el seu contingut pràctic, quedaran amb les mateixes condicions.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest acord apareguin en gènere masculí o femení, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Segona. Entrada en vigor

El present acord entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 7 de febrer de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas