logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 335 - Any  XXV - I. DISPOSICIONS GENERALS Dijous, 29 de juliol de 2010
Consell de Govern

9492. ACORD NORMATIU del dia 22 de juliol de 2010 pel qual s’aprova la normativa que regula els programes d’intercanvi d’estudiants de la Universitat de les Illes Balears.

La Universitat de les Illes Balears ha adquirit un compromís creixent amb la internacionalització dels diferents col·lectius que la componen. En aquest sentit, oferir als estudiants la possibilitat d’adquirir coneixements i habilitats que els preparin per actuar professionalment, socialment i emocionalment en un context intercultural diferent de l’habitual, tant en l’àmbit nacional o com en l’internacional, ha esdevingut una prioritat. En aquest context, els programes d’intercanvi han estat i són un instrument fonamental per brindar als estudiants de la UIB l’oportunitat de desenvolupar aquestes competències. Per això, la UIB, a través del Servei de Relacions Internacionals, ha treballat intensament per desenvolupar nous acords i convenis d’intercanvi amb altres universitats i per promocionar la participació de l’alumnat en els diversos programes de mobilitat. La UIB també s’ha decantat clarament per treballar la mobilitat en el si de les xarxes a les quals pertany i per participar en projectes europeus de col·laboració interuniversitària que desenvolupen programes d’intercanvi. Per una altra banda, els programes d’intercanvi de trajectòria consolidada, com el programa ERASMUS i el programa SICUE, han sofert canvis, els darrers anys. Per exemple, el programa Sòcrates de la Unió Europea s’ha transformat en el Programa d’Aprenentatge Permanent i ha obert noves perspectives en el món dels intercanvis d’estudiants.

Tot aquest esforç per oferir als estudiants noves oportunitats i millorar les existents s’ha traduït en un augment de possibilitats de mobilitat i, per tant, del nombre d’estudiants que participen en programes d’intercanvi i, també, en un increment del nombre de professors tutors que hi ha implicats. Alhora, els centres, facultats i escoles han anat prenent clara consciència de la importància dels programes d’intercanvi per a la formació de l’alumnat i, consegüentment, han anat adquirint també més protagonisme en la gestió acadèmica d’aquests programes.

Partint de l’experiència acumulada fins ara, aquesta normativa pretén, doncs, reflectir aquesta nova situació i proposar una més bona estructuració de l’organització i la gestió dels aspectes relacionats amb els programes d’intercanvi d’estudiants, tant els que són d’àmbit nacional com els que són d’àmbit internacional, actualitzant i clarificant els processos de sol·licitud, admissió, matrícula i reconeixement de crèdits que afecten tant els estudiants de la UIB com els estudiants que rep la UIB en el marc d’aquests programes.

Com a conseqüència del que s’ha dit als paràgrafs anteriors i fent ús de les competències que li atribueixen els articles 24.1, 24.2.32 i 40 dels Estatuts d'aquesta universitat, el Consell de Govern, a la sessió del dia d'avui i a proposta del Consell de Direcció, ha aprovat la normativa que regula la mobilitat de l’alumnat en la modalitat d’alumne visitant en els termes següents:

CAPÍTOL I: ÀMBIT D’APLICACIÓ

Article 1. Definició i característiques

Aquesta normativa regula els programes d’intercanvi d’estudiants que es desenvolupen tant en l’àmbit nacional com en l’internacional.

S’entén que un programa d’intercanvi estableix les condicions per les quals els estudiants de la UIB poden cursar una part dels estudis en una altra universitat (universitat de destinació), durant un període limitat, i obtenir posteriorment a la UIB el reconeixement dels estudis cursats a la universitat de destinació.

El programa d’intercanvi fixa, alhora, les condicions per les quals un estudiant d’una altra universitat (universitat d’origen) pot realitzar una part dels estudis a la UIB durant un període limitat.

Article 2. Àmbit d’aplicació

Aquesta normativa és aplicable als programes d’intercanvi següents en tot allò que no estigui regulat de manera expressa a les convocatòries corresponents:

 1. El Programa d’Aprenentatge Permanent - acció ERASMUS per a estudis i ERASMUS per a pràctiques (àmbit: universitats i empreses de la UE).
 2. Programa ERASMUS Mundus Acció 2.
 3. El programa SICUE-Sèneca (àmbit: universitats espanyoles).
 4. El programa DRAC (àmbit: universitats de la Xarxa Vives d’Universitats)
 5. Programes derivats de convenis bilaterals d’intercanvi d’estudiants i convenis amb xarxes o consorcis.
 6. Qualsevol altre programa, de caire nacional o internacional, subscrit per la UIB que tingui per objectiu promoure l’intercanvi de l’alumnat.

Article 3. Beneficiaris

Els beneficiaris dels programes d’intercanvi són:

 1. Els alumnes de la UIB que realitzen una mobilitat per a estudis en una altra universitat en el marc d’un d’aquests programes (alumnes d’intercanvi de la UIB).
 2. Els alumnes provinents d’una altra universitat rebuts en el marc d’un programa d’intercanvi per fer estudis a la UIB (alumnes d’intercanvi rebuts a la UIB).

CAPÍTOL II: ESTRUCTURA ORGÀNICA PER A LA COORDINACIÓ I LA GESTIÓ DELS PROGRAMES D’INTERCANVI

Secció 1a. Estructura

Article 4. Responsabilitat

La promoció, la coordinació i la gestió dels programes d’intercanvi de la UIB es realitza sota la responsabilitat de:

 1. El Servei de Relacions Internacionals, que duu a terme la coordinació general i la gestió dels programes d’intercanvi d’estudiants en el conjunt de la UIB.
 2. Els centres que duen a terme la coordinació i supervisió acadèmica dels programes, contractes i convenis específics per a cada estudi.
 3. Els tutors d’intercanvi, que promouen i gestionen les mobilitats derivades dels convenis i contractes dels quals són responsables.
 4. Els serveis administratius dels centres, que gestionen les matrícules, els certificats i els expedients dels alumnes d’intercanvi.

Secció 2a. El Servei de Relacions Internacionals

Article 5. Funcions

El Servei de Relacions Internacionals, en matèria de programes d’intercanvi, té assignades les funcions següents:

 1. Gestionar els acords i convenis bilaterals d’intercanvi.
 2. Tramitar els acords i convenis que comportin els programes.
 3. Gestionar, distribuir i justificar, si escau, els fons rebuts dins cada programa.
 4. Col·laborar amb els responsables dels programes internacionals i de mobilitat dels centres en el desenvolupament de les seves tasques.
 5. Organitzar la convocatòria dels programes d’intercanvi.
 6. Proporcionar informació als estudiants de la UIB sobre els programes d’intercanvi.
 7. Donar la informació necessària sobre la UIB als estudiants que s’ha de rebre.
 8. Mantenir la comunicació amb les universitats amb les quals es realitzen els intercanvis.
 9. Dur a terme el programa general d’acollida a l’inici de l’estada dels estudiants.
 10. Facilitar la documentació necessària per al reconeixement acadèmic dels estudis cursats pels estudiants d’intercanvi.
 11. Impulsar i coordinar cursos d’idiomes per a tot l’alumnat d’intercanvi.
 12. Qualssevol altres que la normativa li atribueixi.

Secció 3a. Els centres

Article 6. Responsable

Cada centre tindrà un responsable dels programes internacionals i de mobilitat, que coordinarà i gestionarà els programes d’intercanvi i que serà nomenat pel degà o pel director del centre entre els membres de la comissió de direcció del centre.

Article 7. Coordinadors

El degà o director del centre en què s’imparteixen diversos estudis podrà, si ho considera adient, per a la millor coordinació de la mobilitat, nomenar coordinadors d’intercanvi per a cada estudi i definir les funcions que han de fer, entre les quals ha de figurar la coordinació amb el responsable dels programes internacionals i de mobilitat.

Article 8. Funcions del responsable

Són funcions del responsable dels programes internacionals i de mobilitat del centre:

 1. Representar el centre pel que fa als programes d’intercanvi.
 2. Promoure la signatura dels acords i convenis bilaterals.
 3. Coordinar, si escau, l’actuació dels coordinadors d’intercanvi dels estudis.
 4. Autoritzar les acceptacions d’alumnes d’intercanvi rebuts.
 5. Garantir l’assignació de tutors als estudiants d’intercanvi.
 6. Coordinar les accions relacionades amb convocatòries d’internacionalització o similars que proposi el centre, i gestionar els fons corresponents.
 7. Dur a terme iniciatives per a la promoció dels programes d’intercanvi i la mobilitat al centre.
 8. Vetllar pel compliment de la normativa de programes d'intercanvi de la UIB.
 9. Coordinar-se amb el Servei de Relacions Internacionals.
 10. Qualssevol altres que la normativa li atribueixi.

Article 9. Elaboració de criteris propis de reconeixement de crèdits

Les comissions de reconeixement i transferència de crèdits de cada estudi elaboraran els criteris propis de reconeixement de crèdits i els remetran a la Comissió Acadèmica de la UIB per a la seva aprovació. Aquests criteris generals han de tenir present el que estableix l'article 9 de l’Acord normatiu 9093/2009, de 5 de juny, pel qual s’aprova la normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la Universitat (FOU núm. 314, de 12 de juny), i a més, han de respectar en la mesura en què sigui possible el nombre de crèdits europeus de les assignatures cursades i reconegudes, els seus continguts i les seves competències.

Article 10. Comunicació d’estructura orgànica

Cada centre haurà de comunicar la seva estructura orgànica específica referent als articles 6 i 7 al vicerectorat amb competències en matèria de programes de mobilitat perquè en prengui coneixement.

Secció 4a. Els tutors d’intercanvi

Article 11. Assignació de tutor acadèmic

Cada acord i cada conveni d’intercanvi tindrà assignat un tutor acadèmic per estudi, que serà responsable de les mobilitats que generi. Segons la naturalesa de l’acord o el conveni, el responsable dels programes internacionals i de mobilitat del centre o, si escau, el coordinador d’intercanvi en podrà ser al mateix temps el tutor.

Article 12. Funcions dels tutors

Són funcions dels tutors d’intercanvi:

 1. Promoure la signatura dels acords i convenis bilaterals.
 2. Establir les condicions de l’intercanvi derivades de l’acord i el conveni bilateral amb el responsable dels programes internacionals i de mobilitat del centre.
 3. Ser l’interlocutor amb la universitat contrapart pel que fa a les consultes acadèmiques.
 4. Informar els alumnes sobre l’acord o el conveni del qual és responsable i facilitar la informació pràctica que necessiti l’alumne.
 5. Fer la proposta dels alumnes de la UIB seleccionats i elevar-la al responsable dels programes internacionals i de mobilitat del centre.
 6. Valorar, si escau, la suficiència del nivell d’idioma dels estudiants de la UIB.
 7. Tutoritzar els alumnes d’intercanvi (de la UIB i rebuts per la UIB) i gestionar les autoritzacions que calguin per matricular-se.
 8. Qualssevol altres que la normativa els atribueixi.

Secció 5a. Els serveis administratius dels centres

Article 13. Funcions

Els serveis administratius de cada centre tenen assignades, en matèria de programes d’intercanvi, les funcions següents:

 1. Actualitzar els expedients acadèmics dels estudiants d'intercanvi.
 2. Adjuntar l’historial de mobilitat dels alumnes al seu expedient acadèmic.
 3. Formalitzar la matrícula dels alumnes d’intercanvi.
 4. Emetre els certificats de les qualificacions de l'alumne d’intercanvi rebut a la UIB.
 5. Emetre els certificats de l'equiparació realitzada a l'alumne d’intercanvi de la UIB.
 6. Facilitar informació sobre els estudis impartits al centre.
 7. Qualssevol altres que la normativa els atribueixi.

CAPÍTOL III: PARTICIPACIÓ DELS ESTUDIANTS DE LA UIB EN PROGRAMES D’INTERCANVI

Secció 1a. Condicions d’accés, presentació de sol·licituds i selecció de places

Article 14. Publicació de convocatòries

La UIB, a través del Servei de Relacions Internacionals, publicarà durant el curs acadèmic les convocatòries dels diferents programes d’intercanvi, en les quals s’establiran les condicions, els terminis i la documentació requerida per dur a terme la sol·licitud.

Article 15. Requisits dels estudiants

Els estudiants de la UIB, per poder sol·licitar una plaça d’intercanvi, hi hauran d’estar matriculats en el curs acadèmic en què la sol·licitin i complir els requisits que s’especifiquin a la convocatòria de cada programa.

Article 16. Acreditació de coneixement d’idiomes

Els estudiants de la UIB que sol·licitin una plaça d’intercanvi han d’acreditar que tenen un nivell suficient de coneixement de l’idioma en què s’impartiran majoritàriament les assignatures que hagin de cursar a la universitat de destinació. Aquest nivell dependrà dels requeriments de la universitat de destinació. En qualsevol cas, l’estudiant, abans d’iniciar l’intercanvi, haurà de tenir un nivell bàsic de l’idioma del país de destinació.

Article 17. Documentació requerida

La sol·licitud per demanar una plaça d’intercanvi ha d’incloure la documentació que s’estableixi de manera específica a la convocatòria de cada programa, que, en qualsevol cas, contindrà com a mínim:

 1. Imprès de sol·licitud.
 2. Certificat acadèmic dels estudis realitzats fins a la data.
 3. Escrit justificatiu de l’interès que suscita la universitat de destinació, que ha d’incloure la proposta d’estudis per cursar-hi.
 4. Certificat acreditatiu del nivell de l’idioma o els idiomes del país de destinació, si escau.
 5. Qualsevol altre document que es determini específicament per a cada programa.

Article 18. Condicions de lliurament

La convocatòria de cada un dels programes d’intercanvi fixarà les condicions en què han de ser lliurades la sol·licitud i la documentació esmentada a l’article anterior.

Article 19. Procediment de selecció

El procediment de selecció dins cada programa d’intercanvi el determinen les condicions de la convocatòria. En qualsevol cas, es farà d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, tenint en compte especialment l’expedient acadèmic, el nivell suficient de l’idioma del país i l’adequació del programa d’intercanvi al perfil curricular.

Article 20. Fixació del procés de selecció

Cada centre acordarà el procés de selecció definitiu de les sol·licituds presentades tenint en compte les particularitats de cada programa.

Article 21. Preselecció de sol·licituds

Per començar el procés de selecció, el tutor d’intercanvi farà una preselecció de les sol·licituds de places d’intercanvi rebudes, que, en els terminis adients a cada convocatòria, farà arribar al responsable dels programes internacionals i de mobilitat del centre.

Article 22. Publicació dels resultats

 1. El responsable dels programes internacionals i de mobilitat, d’acord amb els criteris del centre, informarà el Servei de Relacions Internacionals dels resultats de la selecció realitzada.
 2. El Servei de Relacions Internacionals farà públiques les llistes de l’alumnat que hagi estat seleccionat en cada programa per gaudir d’una plaça d’intercanvi.

Secció 2a. Formalització i realització de l’intercanvi

Article 23. Formalització del contracte d’estudis previ

L’alumnat de la UIB que hagi estat seleccionat per gaudir d’una plaça d’intercanvi ha de formalitzar, consultat prèviament el tutor d’intercanvi, el document anomenat contracte d’estudis previ, en el qual s’han d’especificar:

 1. Les assignatures i els crèdits que es proposa cursar a la universitat de destinació amb les assignatures corresponents de la UIB per a les quals es demanarà el reconeixement.
 2. Les assignatures que es cursaran a la UIB, que es regiran, en tots els aspectes (calendari, avaluació, etc.), amb el que s’hagi disposat a la guia docent corresponent.

Article 24. Signants del contracte d’estudis previ

El contracte d’estudis previ ha de ser signat, en aquest ordre, per les persones següents:

 1. L’alumne.
 2. El tutor d’intercanvi.
 3. El responsable dels programes internacionals i de mobilitat del centre.
 4. El cap del Servei de Relacions Internacionals.

Article 25. Matriculació

En els terminis establerts al calendari de matrícula, l’alumne d’intercanvi s’ha de matricular a la UIB dels crèdits que apareguin al seu contracte d’estudis previ.

Article 26. Contracte d’estudis definitiu

 1. En arribar a la universitat de destinació, l’estudiant ha d’emplenar i signar un contracte d’estudis definitiu (FSP, final study programme), hi hagi modificacions o no respecte al contracte d’estudis previ. Igualment, aquest contracte l’ha de signar i també segellar el coordinador del departament o coordinador institucional dels programes de mobilitat de la universitat de destinació.
 2. L’estudiant ha d’enviar, en el termini d’un mes des de la seva incorporació a la universitat de destinació, aquest document al Servei de Relacions Internacionals, que alhora el remetrà al centre corresponent. El tutor d’intercanvi de l’estudiant i el responsable dels programes d’intercanvi i mobilitat del centre han de comprovar la validesa dels canvis efectuats, si n’hi ha, i autoritzar-los. Aquests canvis es regiran pel Reglament acadèmic de la UIB.

Article 27. Modificació d’assignatures

En cas que el contracte d’estudis definitiu inclogui modificacions respecte al contracte d’estudis previ, l’alumne haurà de fer les corresponents modificacions de les assignatures de què s’ha matriculat prèviament.

Article 28. Criteris i convocatòries d’avalució d’assignatures

 1. Les assignatures detallades al contracte d’estudis definitiu s’han de cursar a tots els efectes a la universitat de destinació durant l’any acadèmic corresponent a l’intercanvi i seguint la seva normativa. Per tant, els criteris i les convocatòries d’avaluació de les assignatures seran els de la universitat de destinació.
 2. Només en el cas de les assignatures que pertanyen als plans antics en extinció, i sempre que estigui justificat i amb l’autorització del tutor i el vistiplau del responsable dels programes internacionals i de mobilitat del centre, l’alumne podrà demanar presentar-se a la convocatòria de setembre d’aquestes assignatures a la UIB.

Article 29. Prolongació d’estada

 1. En el supòsit que l’alumne vulgui prolongar l’estada a la universitat de destinació, ha de demanar l’autorització corresponent al tutor d’intercanvi de la UIB, a les persones responsables dels programes de mobilitat de la universitat de destinació i a la direcció del Servei de Relacions Internacionals de la UIB, que tindran en compte les condicions establertes en aquest sentit en cada un dels programes d’intercanvi i els convenis de col·laboració subscrits per la UIB.
 2. Per autoritzar la prolongació de la seva estada, l’estudiant ha d’elaborar un contracte d’estudis definitiu addicional que ha de complir les mateixes condicions i seguir els mateixos tràmits que el primer contracte d’estudis definitiu.

Article 30. Reconeixement d’assignatures

Per al reconeixement entre les assignatures de la UIB i les assignatures que es vulguin cursar a la universitat de destinació, es tindran en compte el nombre de crèdits o equivalents de les assignatures i el grau de coincidència dels continguts, que podrà variar segons que les assignatures siguin optatives, obligatòries o de formació bàsica.

Article 31. Reconeixement de crèdits en els estudis de grau

 1. En els estudis de grau, la proposta de reconeixement de crèdits continguda al contracte d’estudis previ ha de ser d’un mínim de 18 crèdits per semestre.
 2. De forma excepcional i sempre amb el vistiplau del responsable dels programes internacionals i de mobilitat del centre, els contractes que per algun motiu justificat incloguin un nombre inferior als crèdits mínims establerts a l’apartat anterior, es podran acceptar (projecte de fi de carrera o grau, pràcticum, etc.).

Article 32. Assignatures excloses de reconeixement acadèmic

Les assignatures que l’estudiant d’intercanvi cursi a la universitat de destinació i no figurin al contracte d’estudis definitiu no formen part del programa d’intercanvi, i per tant, no són objecte de reconeixement acadèmic a la UIB ni poden motivar per si mateixes ajuts econòmics a la mobilitat.

Secció 3a. Reconeixement dels estudis cursats

Article 33. Obtenció del certificat acadèmic de reconeixement d’estudis

En finalitzar el període d’estudis, l’alumne ha d’obtenir de la universitat de destinació el certificat acadèmic dels estudis realitzats i l’ha de presentar als serveis administratius del centre, perquè puguin ser reconeguts al seu expedient acadèmic. Aquest certificat acadèmic constitueix l’acreditació principal dels estudis realitzats per l’alumne, i s’hi han d’especificar les assignatures cursades, el nombre de crèdits i la qualificació obtinguda.

Article 34. Barem per al reconeixement de crèdits

En el moment de realitzar el reconeixement de crèdits i assignar les qualificacions a cada matèria cursada, es tindran en compte, per ordre de preferència, les indicacions següents:

 1. Si es disposa d’informació numèrica de la nota obtinguda a la universitat de destinació, s’ha de fer el càlcul pertinent per tal d’assignar la qualificació equivalent a la UIB.
 2. Si es disposa únicament de la informació en l’escala de qualificacions ECTS, la següent taula d’equivalències entre l’escala ECTS i l’escala de qualificacions de la UIB és la que s’ha d’aplicar generalment:

  Qualificacions
  ECTS

   

  Denominació en anglès

  Qualificacions UIB
  Interval de notes / Nota

  Denominació

  A

  Distinction1

  9,5-10 / 10

  Matrícula d’honor2

  A

  Excellent

  9-10 / 9,5

  Excel·lent

  B

  Very good

  8-8,9 / 8,5

  Notable

  C

  Good

  7-7,9 / 7,5

  Notable

  D

  Satisfactory

  5,9-6,9 / 6,5

  Aprovat

  E

  Pass

  5-5,9 / 5

  Aprovat

  F/FX

  Fail

  < 5 / 4

  Suspens

  1Requereix l’obtenció de «Very good» més una menció especial del professor.
  2Les mencions de matrícula d’honor obtingudes a la universitat de destinació i degudament justificades es reconeixeran a la UIB. Aquestes matrícules d’honor queden excloses de la limitació de matrícules per assignatura establerta al Reglament acadèmic.
 3. En qualsevol altre cas, el responsable de relacions internacionals i de mobilitat del centre, juntament amb el tutor, establirà l’equivalència que sembli més pertinent.

CAPÍTOL IV: ESTUDIANTS QUE REP LA UIB EN PROGRAMES D’INTERCANVI

Secció 1a. Acceptació dels alumnes a la UIB

Article 35. Selecció d’alumnes

 1. La selecció dels alumnes que han de fer una estada a la UIB és responsabilitat de la universitat d’origen. La UIB, a través del Servei de Relacions Internacionals, publicarà els terminis i les condicions en què els alumnes seleccionats han de presentar la documentació per fer efectiva la seva acceptació a la UIB.
 2. El Servei de Relacions Internacionals posarà a la disposició dels responsables dels programes internacionals i de mobilitat dels centres o els tutors d’intercanvi la relació dels estudiants seleccionats per realitzar una estada a la UIB.

Article 36. Acreditació de coneixement d’idiomes

Els alumnes acceptats per la UIB han d’acreditar que tenen un nivell suficient de coneixement de l’idioma en què s’impartiran majoritàriament les assignatures que hagin de cursar. En qualsevol cas, l’estudiant haurà de demostrar que té un nivell bàsic de coneixement d’algun dels idiomes oficials de la UIB, excepte en cas que els estudis que ha de cursar a la UIB no s’imparteixin en aquests idiomes.

Secció 2a. Formalització i realització de l’intercanvi a la UIB

Article 37. Drets dels alumnes d’intercanvi

Els alumnes d’intercanvi rebuts per la UIB gaudeixen dels mateixos drets acadèmics que l’alumnat de la UIB i poden, per tant, utilitzar tots els serveis de la Universitat en igualtat de condicions. Per gaudir d’aquests drets aquests estudiants s’han d’inscriure al Servei de Relacions Internacionals en arribar a la UIB.

Article 38. Consultes i autoritzacions

Una vegada incorporats a la UIB, els alumnes s’han de dirigir al tutor d’intercanvi per fer les consultes acadèmiques oportunes, especialment les relacionades amb assignatures, crèdits, horaris i formes d’avaluació, i obtenir la seva autorització per confirmar o modificar el contracte d’estudis definitiu.

Article 39. Inclusió d’assignatures en el contracte d’estudis definitiu

El contracte d’estudis definitiu sempre ha d’incloure assignatures d’estudis oficials de la UIB equivalents o relacionats amb els estudis que l’alumne cursa a la universitat d’origen. No obstant això, al contracte d’estudis definitiu es podran incloure altres assignatures de la UIB, amb independència del seu caràcter o tipus, sempre que siguin adequades al període de l’estada, llevat dels casos en què no hi hagi places vacants.

Article 40. Formalització de la matrícula

Els alumnes d’intercanvi rebuts han de formalitzar la matrícula de les assignatures contingudes al contracte d’estudis definitiu als serveis administratius del centre corresponent. Aquesta matrícula queda lliure de les condicions i els prerequisits existents per a l’alumnat de la UIB.

Article 41. Taxes de matrícula

L’alumnat d’intercanvi rebut ha de pagar una taxa d’inscripció en concepte de carnet d’estudiant, assegurança i obertura d’expedient. D’acord amb l’esperit dels programes d’intercanvi, els alumnes no hauran d’abonar les taxes de matrícula dels crèdits continguts al contracte d’estudis definitiu, llevat que sobre aquest punt es reguli el contrari al programa d’intercanvi o conveni de col·laboració específic.

Secció 3a. Finalització de l’estada a la UIB

Article 42. Certificat acadèmic d’estudis

Una vegada acabat el període d’estudi, l’alumne rebrà el certificat acadèmic dels estudis realitzats a la UIB, expedit pels serveis administratius del centre corresponent.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest acord apareguin en gènere masculí o femení, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Segona. Desenvolupament

Es faculta el Consell de Direcció per interpretar i desenvolupar el present acord normatiu.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa

Queda derogat l’Acord normatiu 6698/2004, de 26 de març, pel qual s’aprova la normativa sobre mobilitat de l’alumnat a la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 236, de 23 d’abril).

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

Aquest acord normatiu entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 22 de juliol de 2010
La Rectora, Montserrat Casas