logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 335 - Any  XXV - I. DISPOSICIONS GENERALS Dijous, 29 de juliol de 2010
Consell de Govern

9493. ACORD NORMATIU del dia 22 de juliol de 2010 pel qual s’aprova la normativa que regula la mobilitat de l’alumnat en la modalitat d’alumne visitant.

La UIB ofereix al seu alumnat un ampli conjunt de programes de mobilitat regulats a la normativa que regula els programes d’intercanvi d’estudiants de la Universitat de les Illes Balears i que són fruit de convenis i contractes d’intercanvi amb altres universitats. Per completar el ventall de possibilitats a l’hora de realitzar una mobilitat, cal afegir-hi la modalitat d’alumne visitant, que dóna l’opció als estudiants de fer una estada a una altra universitat fora del marc establert pels programes i convenis d’intercanvi subscrits per la UIB. Així doncs, la present normativa regula aquesta modalitat en tot allò que no és coincident amb els programes d’intercanvi, i estableix les condicions per les quals un estudiant pot ser admès a la UIB per cursar-hi estudis durant un període limitat, provinent d’una universitat amb la qual la UIB no té conveni d’intercanvi, i al mateix temps, les condicions per les quals un estudiant de la UIB pot sol·licitar l’admissió en una d’aquestes universitats durant un període limitat i obtenir posteriorment el reconeixement a la UIB dels estudis cursats.

Com a conseqüència del que s’ha dit al paràgraf anterior i fent ús de les competències que li atribueixen els articles 24.1, 24.2.32 i 40 dels Estatuts d'aquesta universitat, el Consell de Govern, a la sessió del dia d'avui i a proposta del Consell de Direcció, ha aprovat la normativa que regula la mobilitat de l’alumnat en la modalitat d’alumne visitant en els termes següents:

CAPÍTOL I: ÀMBIT D’APLICACIÓ I CONVOCATÒRIES

Article 1. Distinció i objectius

 1. Aquesta normativa es refereix a la figura d’alumne visitant i distingeix:
  1. Alumnat visitant de la UIB: els alumnes de la UIB que fan una estada en una universitat amb la qual la UIB no té subscrit cap conveni d’intercanvi.
  2. Alumnat visitant a la UIB: els alumnes provinents d’universitats amb les quals la UIB no té subscrit cap conveni d’intercanvi.
 2. En ambdós casos el motiu de l’estada és realitzar una part dels estudis i obtenir a la universitat d’origen el reconeixement posterior dels estudis cursats.

Article 2. Convocatòria

La UIB, a través del Servei de Relacions Internacionals, publicarà durant el curs acadèmic les convocatòries d’aquesta modalitat, en les quals s’establiran les condicions, els terminis i la documentació requerida per sol·licitar una plaça d’alumne visitant.

CAPÍTOL II: ALUMNAT VISITANT DE LA UIB

Article 3. Requisits

Els estudiants de la UIB interessats per demanar l’admissió com a alumnes visitants en una altra universitat hauran de complir el procediment de sol·licitud establert per la dita universitat.

Article 4. Normativa aplicable

Als estudiants de la UIB que hagin estat admesos per la universitat de destinació com a alumnes visitants, els són aplicables els articles 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 i 32 de la normativa que regula els programes d’intercanvi d’estudiants de la Universitat de les Illes Balears.

Article 5. Reconeixement de crèdits

En tot allò que es refereix al reconeixement de crèdits cursats a la universitat de destinació, aquests alumnes tindran el mateix tractament que els alumnes d’intercanvi de la UIB.

CAPÍTOL III: ALUMNAT VISITANT A LA UIB

Article 6. Programa d’estudis

 1. El programa d’estudis per ser admès com a alumne visitant a la UIB ha d’incloure com a mínim 20 crèdits de matèries d’estudis oficials.
 2. De forma excepcional i sempre amb el vistiplau del responsable dels programes internacionals i de mobilitat del centre, els contractes que per algun motiu justificat incloguin un nombre inferior als crèdits mínims establerts a l’apartat anterior, es podran acceptar.

Article 7. Documentació requerida

 1. Els alumnes que demanin de ser admesos a la UIB com a alumnes visitants han d’adreçar al Servei de Relacions Internacionals de la UIB, en els terminis establerts per la convocatòria, la documentació següent:
  1. Document de sol·licitud d’admissió (on s’especifiqui la institució d’educació superior a la qual pertany l’alumne al país d’origen, els estudis que cursa i la durada prevista de l’estada a la UIB).
  2. Expedient acadèmic original o còpia compulsada, acompanyat de document explicatiu del sistema de qualificacions utilitzat a la universitat d’origen.
  3. Carta explicativa de l’interès per fer estudis a la UIB, que ha d’incloure les matèries que l’alumne vol cursar-hi.
  4. Dues cartes de professors de la institució d’origen que avalin la sol·licitud.
  5. Declaració i/o acreditació dels coneixements de català i/o castellà.
 2. Tota la documentació que proporcioni l’alumne sol·licitant ha d’estar escrita en català, castellà o anglès, o anar acompanyada de les traduccions corresponents a un d’aquests idiomes.

Article 8. Tramitació de la sol·licitud

El Servei de Relacions Internacionals adreçarà la sol·licitud al responsable dels programes internacionals i de mobilitat del centre corresponent, que resoldrà la sol·licitud i, en cas d’acceptació, assignarà un tutor a l’alumne.

Article 9. Inscripció i tutorització

L’alumne visitant, en arribar a la UIB, s’ha d’inscriure al Servei de Relacions Internacionals i s’ha de dirigir al seu tutor per fer les consultes acadèmiques oportunes, especialment les relacionades amb matèries, crèdits, horaris i formes d’avaluació.

Article 10. Formalització de matrícula

L’alumne visitant ha de formalitzar la matrícula als serveis administratius del centre al qual ha estat assignat.

Article 11. Característiques de la matrícula

De conformitat amb el que estableix l’article 6, l’alumne s’ha de matricular obligatòriament d’un mínim de 20 crèdits. La matrícula pot incloure qualsevol assignatura de la UIB, amb independència del caràcter o tipus, sempre que sigui adequada al període de l’estada, llevat dels casos en què no hi hagi places vacants. La matrícula queda lliure de les condicions i els prerequisits existents per a l’alumnat de la UIB.

Article 12. Drets dels alumnes visitants

L’alumne visitant gaudirà dels mateixos drets acadèmics que l’alumnat oficial de la UIB i podrà utilitzar tots els serveis de la Universitat en igualtat de condicions.

Article 13. Assegurança mèdica

L’alumne visitant ha de tenir una assegurança mèdica i d’accidents que cobreixi la totalitat del període de l’estada a la UIB.

Article 14. Expedició de certificat acadèmic

En acabar l’estada, els serveis administratius del centre al qual estigui adscrit l’alumne, expediran un certificat acadèmic dels estudis realitzats.

Article 15. Reconeixement de crèdits

Els crèdits superats com a visitant es reconeixeran automàticament en cas d’incorporació com a alumne de la UIB.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest acord apareguin en gènere masculí o femení, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Segona. Desenvolupament

Es faculta el Consell de Direcció per interpretar i desenvolupar el present acord normatiu.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

Aquest acord normatiu entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 22 de juliol de 2010
La Rectora, Montserrat Casas