logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 327 - Any  XXV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 19 de març de 2010
Consell de Direcció

9354. ACORD EXECUTIU del dia 16 de febrer de 2010 pel qual es crea la comissió de garantia de qualitat (CGQ) de cada servei o unitat i es donen directrius per a la implantació d’un sistema de qualitat de la gestió.

L’aposta per la qualitat i la millora contínua de la Universitat de les Illes Balears implica un nou model de gestió comú a tota la institució.

Els principis de rendiment de comptes, de participació dels grups d’interès i de transparència, eficàcia i eficiència que determina el sistema de garantia de qualitat dels títols han d’afectar tant els aspectes acadèmics com els de gestió.

Així doncs, per tal d’harmonitzar la gestió de les unitats i els serveis amb el que es disposa al sistema de garantia de qualitat dels títols oficials de la UIB, el Consell de Direcció de la UIB, a la sessió del dia d’avui, fent ús de les competències que li atribueix l’article 24.1.a) i h) dels Estatuts d'aquesta universitat, ha acordat de crear la comissió de garantia de qualitat (CGQ) de cada servei o unitat i donar directrius per a la implantació d’un sistema de qualitat de la gestió en els termes següents:

Article 1. Creació

Es crea la CGQ de cada servei o unitat de la UIB, com a comissió permanent que vetllarà per la qualitat dels serveis o unitats i per la millora contínua de la institució.

Article 2. Composició

 1. La composició de la CGQ de cada servei o unitat, que s’ha de fer pública a la web del servei o unitat, ha de ser la següent:
  1. El cap del servei o director de la unitat.
  2. El responsable de qualitat o ponent de la CGQ.
  3. Altres membres del servei o unitat, si escau, de tal manera que la composició de la CGQ sigui un reflex de la diversitat de la unitat. El nombre mínim d’integrants de la CGQ és de dos i el màxim és de sis.
 2. La CGQ triarà d’entre els seus membres un secretari, que aixecarà actes i custodiarà els registres i evidències necessaris per a la correcta avaluació i el seguiment continu del servei o unitat.
 3. Els membres de la CGQ seran proposats pel cap del servei o unitat i nomenats per la Gerent.
 4. En funció dels temes que s’hagin de tractar, es podrà convidar agents interns o externs al servei o unitat i representants dels grups d’interès (proveïdors, clients, professors, alumnes, etc.).

Article 3. Funcions

Les funcions de la CQG de cada unitat o servei són:

 1. Liderar i vetllar per la qualitat del servei o unitat i impulsar la cultura de la qualitat.
 2. Implicar i motivar la resta dels membres del servei o unitat en la millora contínua.
 3. Recollir i analitzar periòdicament les necessitats, les expectatives i el nivell de satisfacció dels usuaris.
 4. Fer, revisar i actualitzar la carta de servei i de compromís del servei o unitat segons el que s’hagi establert.
 5. Recollir i tractar la informació necessària per al seguiment correcte dels processos del servei o unitat.
 6. Analitzar les reclamacions, les queixes i els suggeriments que es presentin i aprovar la proposta d’accions de millora pertinents.
 7. Contribuir a la millora contínua de la institució.
 8. Qualsevol altra que li sigui encarregada en el seu nomenament o li assigni la Gerència.

Article 4. Regles de funcionament

El funcionament de cada CGQ s’ha de sotmetre a les regles següents:

 1. Les reunions s’han de convocar amb l’ordre del dia i amb l’antelació suficient perquè es puguin preparar les reunions.
 2. S’ha d’intentar que les decisions es prenguin per consens entre tots els membres i s’han executar les tasques encomanades.
 3. S’ha d’estendre una acta de cada reunió, que s’ha d’aprovar de conformitat amb les previsions establertes a les normes que siguin aplicables.
 4. El Servei d’Estadística i Qualitat Universitària (SEQUA) actuarà com a consultor i assessor de la CGQ.

Article 5. Cartes de servei i compromís

 1. Cada servei o unitat ha d’elaborar, mantenir, revisar i actualitzar la seva carta de servei i de compromís, d’acord amb el que estableix la Guia per a l’elaboració de cartes de servei i de compromís de la Universitat de les Illes Balears.
 2. La CGQ de cada unitat o servei té la responsabilitat d’elaborar, mantenir, revisar i actualitzar les cartes de servei i de compromís.
 3. La Gerent ha d’aprovar les cartes de servei i de compromís abans de la difusió pública a la pàgina web.

Article 6. Gestió i revisió de queixes, suggeriments o felicitacions

 1. Cada servei o unitat ha de disposar d’un sistema de recollida i gestió de queixes, suggeriments o felicitacions que seguirà el que estableix el «Procés de gestió i revisió de queixes, suggeriments o felicitacions als serveis de la UIB».
 2. A la pàgina web de cada servei hi ha d’haver una bústia de suggeriments, juntament amb la descripció del procés esmentat.

Article 7. Compromís del servei o unitat amb la qualitat

 1. La CGQ de cada servei o unitat ha de redactar el seu compromís amb la qualitat en forma de document. Aquest document s’ha de comunicar i difondre entre els membres del servei i els seus grups d’interès i s’ha de publicar a la pàgina web.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta normativa apareguin en gènere masculí o femení, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

La present normativa entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 16 de febrer de 2010
La Rectora, Montserrat Casas