logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 326 - Any  XXV - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 19 de febrer de 2010
Rectorat

9350. CORRECCIÓ d’errors de l’Acord ratificatiu 9302/2009, de 21 de desembre, pel qual s’aprova la normativa de permanència dels estudiants a la Universitat de les Illes Balears.

Advertits dels errors comesos a les disposicions de l’Acord ratificatiu 9302/2009, de 21 de desembre, pel qual s’aprova la normativa de permanència dels estudiants a la Universitat de les Illes Balears, tot seguit s’indiquen les rectificacions oportunes.

  1. S’introdueix una disposició transitòria única, que sota la rúbrica «Règim dels estudiants de plans antics», tindrà la redacció següent: «Els estudiants de plans antics en extinció de llicenciatura, diplomatura, enginyeria, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica s’han de regir per la normativa de permanència dels estudiants de la Universitat de les Illes Balears aprovada per l’Acord ratificatiu 6963/2004, de 28 de juliol, o, si escau, per la modificació específica que hi hagi en vigor en el moment de matricular-se de cada nou curs.»
  2. Se suprimeix la disposició derogatòria única.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 12 de febrer de 2010
La Rectora, Montserrat Casas