logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 326 - Any  XXV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de febrer de 2010
Rectorat

9339. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 9 de febrer de 2010 per la qual es nomena degana de la Facultat d’Educació la professora M. Dolors Forteza Forteza.

Amb les funcions que em confereix l'article 30.1.g) dels Estatuts de la Universitat, havent-se complert el que preveuen a l'article 24.2 («Vacant un òrgan unipersonal ordinari de caràcter particular, el Consell de Direcció el podrà designar de forma temporal i de manera extraordinària per períodes que no poden superar els sis mesos») i amb l'acord previ del Consell de Direcció del dia d'avui, nomèn degana de la Facultat d’Educació la professora M. Dolors Forteza Forteza, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 9 de febrer de 2010
La Rectora, Montserrat Casas